Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2006

27-03-2007

 

Indledning

Fondsrådet har i 2006 foretaget regnskabskontrol af i alt 39 års- og delårsrapporter. 3 af sagerne er endnu ikke afsluttet, fordi de først blev påbegyndt i slutningen af 2006.

Oversigt over resultatet af kontrollen

Langt størstedelen af års- og delårsrapporterne blev i 2006 udvalgt på baggrund af en forudgående risikovurdering. Det vil sige års-/ delårsrapporter, hvor der forekom forhold, der erfaringsmæssigt indikerer en forhøjet risiko for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen kan derfor ikke tages som et udtryk for rapporternes kvalitet i almindelighed.

I 12 af de kontrollerede års-/delårsrapporter svarende til 33 % af de færdigkontrollerede rapporter fandt Fondsrådet væsentlige fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn var af betydning for investorernes beslutningstagen.

I 16 af de kontrollerede års-/delårsrapporter svarende til 45 % af de færdigkontrollerede rapporter fandt Fondsrådet fejl og mangler, som ikke har betydning for investorernes beslutningstagen.

I 8 af de kontrollerede års-/delårsrapporter svarende til 22 % af de færdigkontrollerede rapporter blev der ikke konstateret overtrædelser, der kunne give anledning til en reaktion over for virksomhederne.

Karakteren af de konstaterede fejl og Fondsrådets reaktioner

I 3 af de sager, hvor der blev konstateret væsentlige fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen, påbød Fondsrådet virksomhedernes ledelse at offentliggøre en ny årsrapport. I 9 af sagerne blev virksomhedernes ledelse påbudt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til de offentliggjorte rapporter.

Blandt de sager, hvor Fondsrådet påbød virksomhederne at offentliggøre en ny årsrapport, var der en sag, hvor virksomheden ikke havde aflagt årsrapporten efter det korrekte regelsæt, og én sag, hvor Fondsrådet havde truffet afgørelse om et væsentligt forhold, og hvor der samtidig var så mange andre fejl og mangler, at Fondsrådet fandt, at det af hensyn til investorerne var nødvendigt at kræve en ny årsrapport, hvor fejlene var rettet. I den sidste sag havde Fondsrådet truffet 2 afgørelser vedrørende væsentlige forhold, hvorfor Fondsrådet derfor også fandt, at det af hensyn til investorerne var nødvendigt at kræve en ny årsrapport, hvor begge forhold var korrigeret.

I de 16 tilfælde, hvor Fondsrådet fandt fejl og mangler, som ikke vurderedes at være af betydning for investorernes beslutningstagen gav Fondsrådet virksomhederne påbud om at rette op på de konstaterede overtrædelser i de kommende års-/delårsrapporter. Der var for størstedelens vedkommende tale om manglende oplysninger. I en række tilfælde var der herudover indregnings- og målingsfejl, som Fondsrådet dog ikke anså som værende væsentlige for vurderingen af rapporterne.

Påvirkningen af virksomhedernes resultatopgørelse og egenkapital

Afgørelserne i de 12 sager, hvor der blev fundet væsentlige fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen, har påvirket virksomhedernes resultatopgørelse og egenkapital i væsentligt omfang. Rettelse af fejlene har medført ændringer af virksomhedernes resultater med mellem - 63 mio. kr. og 58 mio. kr. og ændringer af virksomhedernes egenkapitaler med mellem - 337 mio. kr. og 58 mio. kr. Ændringerne af fejlene har procentvis påvirket virksomhedernes resultater med mellem - 16 % og 143 % og egenkapitalerne med mellem - 70 % og 7 %.

Indbringelse af sager for Erhvervsankenævnet

I 2005 blev 2 af Fondsrådets afgørelser indbragt for Erhvervsankenævnet. Virksomhederne har i 2006 valgt at trække indbringelserne tilbage fra Erhvervsankenævnet.

For kontrolåret 2006 har 4 virksomheder valgt at indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet. Sagerne har ikke fået opsættende virkning, hvilket indebærer, at virksomhederne uanset klagen har måttet følge Fondsrådets påbud. Fondsrådet har i brevene til Erhvervsankenævnet afvist virksomhedernes påstande. Én af sagerne er efterfølgende blevet henlagt af Erhvervsankenævnet, én sag er blevet trukket tilbage af den virksomhed, der var tale om, mens de resterende to sager endnu ikke er færdigbehandlet.

 

 

Senest opdateret 27-03-2007