Lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 2, § 9, stk. 1, og bilag 4 og 5 - Konsekvenserne af MiFID-direktivets gennemførelse for pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandlere

19-12-2007

Finanstilsynets afgørelse af 19. december 2007

Sagsfremstilling


Den 1. november 2007 trådte Lov nr. 108 af 7. februar 2007 i kraft. Lovændringen gennemførte blandt andet direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtigheds-direktivet. Formålet var at sikre investorer en udstrakt grad af beskyttelse, når de handler på de finansielle markeder samt at øge gennemsigtigheden herpå.

Finanstilsynet har på denne baggrund truffet en afgørelse om konsekvenserne af MiFID-direktivets gennemførelse for pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandlere i henhold til § 7, stk. 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Afgørelse/begrundelse


Udover de ændringer, som er nødvendige for gennemførelsen af MiFID-direktivet, er der ikke tilsigtet nogen ændring i forhold til de gældende regler og den gældende praksis på området. Pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandlere i henhold til § 7, stk. 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed vil således fortsat kunne udføre de aktiviteter, der er omfattet af den eksisterende tilladelse.

Pengeinstitutter, der har tilladelse til at udføre de i bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 3, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiviteter, kan fortsat udføre disse aktiviteter med de i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter. Ændringerne i bilag 5 medfører ikke, at der skal ansøges særskilt om tilladelse til de nye instrumenter i bilag 5.

Pengeinstitutter kan fortsat udøve investeringsrådgivning, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed. Dette følger af pengeinstituttets tilladelse i henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Som noget nyt er drift af multilaterale handelsfaciliteter medtaget som en kerneaktivitet, som værdipapirhandlere kan få tilladelse til at drive, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed. Pengeinstitutter, der ønsker at drive multilaterale handelsfaciliteter, skal således søge om særskilt tilladelse hertil.

Den væsentligste konsekvens for pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandlere efter gennemførelsen af MiFID-direktivet er, at institutterne nu skal opfylde en række detaljerede krav til værdipapirhandleres organisation, nye investorbeskyttelsesregler samt ændrede regler for investeringsrådgivning.

Senest opdateret 18-01-2008