Bekendtgørelse nr. 718 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 14 - Blokemission

17-08-2007

Finanstilsynets udtalelse af 17. august 2007

 

Sagsfremstilling


Et realkreditinstitut har anmodet om Finanstilsynets bemærkninger til instituttets påtænkte blokemission af realkreditobligationer inden udgangen af 2007.

Ifølge § 14 i bekendtgørelse nr. 718 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring kan realkreditinstitutter foretage blokemission på baggrund af skønnet udlånsaktivitet. Det fremgår ikke nærmere af bekendtgørelsen, hvorledes der skal skønnes over forventet udlånsaktivitet, men det fremgår af § 14, stk. 2, at blokemissioner ikke må have en løbetid på mere end 6 måneder, hvorefter der skal ske annullering af eventuelle overskydende obligationer.

Udtalelse og begrundelse


Finanstilsynet har udtalt, at tilsynet ingen bemærkninger har til selve blokemissionen, men skal realkreditobligationerne vægte 0,1 (jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen), skal de være udstedt senest den 31. december 2007, og udstedelsen skal ske med henblik på at opfylde en forpligtigelse, instituttet har påtaget sig inden den 31. december 2007.

Begrundelsen for denne udtalelse findes i direktiv 2006/48 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (CRD-direktivet) vedrørende særligt dækkede obligationer, bilag VI, pkt. 70 og bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 14, der er udstedt med hjemmel i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af CRD-direktivet vedrørende særligt dækkede obligationer, bilag VI, pkt. 70, at:

 

"Uanset bestemmelserne i punkt 68 og 69 kan dækkede obligationer, som falder ind under definitionen i art. 22, stk. 4, i direktiv 58/611 og er udstedt inden den 31. december 2007, også omfattes af reglerne om særbehandling indtil forfaldstidspunkt".

Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at for at den pågældende obligationsserie kan vægte 0,1 (jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen), skal blokemissionen størrelsesmæssigt fastsættes og anvendes til udlån, hvor lånetilbud er afgivet før den 31. december 2007.

 

Senest opdateret 17-08-2007