Lov om finansiel virksomhed § 162, stk. 1 og 160, nr. 3

07-11-2005

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 7. november 2005 vedr. Forsikringsselskabers og tværgående pensionskassers investering i finansielle kontrakter relateret til råvarer.

Sagsfremstilling

En finansiel virksomhed spurgte, om nedennævnte råvarebaserede finansielle instrumenter kunne indgå blandt de aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Det fremgik af henvendelsen, at der ville være tale om produkter, hvis afkast afhang af prisudviklingen på udvalgte råvarer. Der ville ikke kunne forekomme fysisk levering af råvarer som følge af investeringerne.

Lovgrundlag

Aktivkategorier som kan dække de forsikringsmæssige hensættelser:

Artikel 23, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (direktivet) indeholder en udtømmende opremsning af aktivkategorier, som kan dække de forsikringsmæssige hensættelser. Følgende fremgår af artikel 23, stk. 1:

"Hjemlandet kan kun tillade, at forsikringsselskaber tilvejebringer dækning for deres forsikringsmæssige hensættelser ved hjælp af følgende kategorier af aktiver: (Herefter opremser artiklen de tilladte aktiver)."

Artikel 23, stk. 1 er implementeret i § 162, stk. 1 i FiL, hvoraf det fremgår:

"Følgende aktivtyper kan indgå blandt aktiverne omfattet af § 159, stk. 1: (Herefter opremser stk. 1 de tilladte aktiver)."

Brugen af afledte finansielle instrumenter:

Om forsikringsselskabernes brug af afledte instrumenter, fremgår det af direktivets artikel 23, stk. 3, nr. iv:

"Afledte instrumenter såsom optioner, futures og swaps i forbindelse med aktiver, som dækker de forsikringsmæssige hensættelser, kan anvendes, når de bidrager til at mindske investeringsrisikoen eller muliggør en effektiv porteføljepleje. Sådanne instrumenter værdiansættes på et forsigtigt grundlag og kan tages i betragtning ved værdiansættelsen af de underliggende aktiver."

Artikel 23, stk. 3, nr. iv er implementeret i § 160, stk. 3 i FiL, hvoraf det fremgår:

"Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi."

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår:

"Det bemærkes, at finansielle kontrakter skal medtages i aktiverne. Eksempelvis vil en aftale om at købe danske statsobligationer på et givent fremtidigt tidspunkt (terminsaftale) skulle medregnes under de pågældende statsobligationer, og en aftale om køb af en aktie eller et aktieindeks på termin skal medregnes under de pågældende aktier. Hensigten hermed er at undgå, at begrænsningerne i placeringsreglerne kan omgås ved hjælp af finansielle instrumenter, som har de samme karakteristika som det underliggende aktiv. Aftaler, som ikke vedrører et specifikt underliggende aktiv, f.eks. aftaler, der følger udviklingen i renter, som ikke kan henføres til et specifikt aktiv eller indeks, skal medregnes efter modparten, som aftalen er indgået med, f.eks. et pengeinstitut."

Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet udtalte, at futures- og optionskontrakter samt total return swaps relateret til råvarer ikke kan dække de forsikringsmæssige hensættelser i forsikringsselskaber og pensionskasser.

Futures- og optionskontrakter samt total return swaps fremgår ikke af den udtømmende liste i § 162, stk. 1 i FiL over aktiver, som kan dække de forsikringsmæssige hensættelser.

Disse finansielle kontrakter kan ifølge § 160, nr. 3 i FiL anvendes til at reducere risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser.

Da råvarer ikke fremgår af listen, var det tilsynets vurdering, at forsikringsselskaberne ikke kan investere i finansielle kontrakter, som skal afdække risikoen på denne aktivtype.

Endvidere udtalte Finanstilsynet, at en obligation baseret på et råvareprisindeks kan indgå blandt de aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser, idet en obligation er et aktiv, som indgår på listen i § 162, skt. 1 i FiL over aktiver, der kan dække de forsikringsmæssige hensættelser. Hverken direktivet eller FiL fastsætter regler for, hvordan obligationer forrentes.

Forsikringsselskaberne skal indplacere obligationen i den relevante aktivkategori i § 162, stk. 1 i FiL, efter om obligationen er børsnoteret i et land inden for zone A, uden for zone A eller ikke er børsnoteret.

Senest opdateret 07-11-2005