Bekendtgørelse nr. 1325 af 14. december 2004 - Kontributionsprincippet § 5, stk. 3 og § 6, stk. 1

20-05-2005

Finanstilsynets afgørelse af 20. maj 2005 om omfordeling af betydelig økonomisk størrelse.

Sagsfremstilling

Et selskab har anmeldt efter hvilke principper bonuspotentiale på fripolice reduceres, såfremt kollektivt bonuspotentiale ikke er tilstrækkeligt. Reduktionen sker for hver delbestand, selskabet har opdelt den samlede bestand i.

I forbindelse hermed har selskabet anmeldt, hvorledes delbestande håndteres. Selskabet overvåger løbende forsikringsbestanden for at sikre, at der ikke sker omfordeling af betydelig økonomisk størrelse. Hvis der for nogle delbestande er en særlig risiko for omfordeling, betegnes disse delbestande potentielle delbestande. Selskabet vurdere løbende, om de potentielle delbestande skal opdeles i faktiske delbestande. Ved opdeling i faktiske delbestande foretages en opdeling af kollektivt bonuspotentiale.
 
På nuværende tidspunkt har selskabet anmeldt to potentielle delbestande. Forsikringer oprindeligt tegnet med grundlagsrente større eller lig 5 % og forsikringer tegnet med en grundlagsrente på 3 % eller 2 %.
 
Kriteriet for overgang til faktiske delbestande tager udgangspunkt i en beregnet fordeling af kollektivt bonuspotentiale. En andel af kollektivt bonuspotentiale betegnes fællesreserven, som kan anvendes til omfordeling mellem de potentielle delbestande. Fællesreserven udgør 2 % af de samlede retrospektive hensættelser.

Fællesreserven tilhører fællesskabet og fordeles efter følgende principper:

  • Hvis kollektivt bonuspotentiale er positiv for begge bestande fordeles fællesreserven ikke.
  • Hvis kollektivt bonuspotentiale er negativt for den ene af bestandene tilføres fællesreserven til denne bestand, således at kollektivt bonuspotentiale - om muligt - bliver nul.
  • Hvis begge bestande har negativt kollektivt bonuspotentiale fordeles fællesreserven forholdsmæssigt ud fra det kollektive bonuspotentiale i de to bestande.

Der opdeles herefter i faktiske delbestande, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:

  • Den ene af delbestandene har negativt kollektivt bonuspotentiale efter tildeling fra fællesreserven.
  • Begge delbestande har negativt kollektivt bonuspotentiale efter fordeling af fællesreserve.

Følgende eksempel illustrerer, hvornår der foretages opdeling. De samlede retrospektive hensættelser er 100 og kollektivt bonuspotentiale (KB) er 1. KB (5%) er kollektivt bonuspotentiale for bestanden af forsikringer med en grundlagsrente større end eller lig 5 %. Tilsvarende for KB(3/2%)

 
Eks. 1
Eks. 2
Fællesreserve
2
2
KB (5%)
-0,5
-3
KB (3/2%)
-0,5
2
KB i alt
1
1

I eksempel 1 vil der ikke skulle foretages en opdeling i faktiske delbestande, idet fællesreserven kan dække de negative kollektive bonuspotentialer. I eksempel 2 skal der ske en opdeling i faktiske delbestande, idet fællesreserven ikke kan dække det negative kollektive bonuspotentiale for bestanden af forsikringer med en grundlagsrente større end eller lig 5 %.

Retligt grundlag

I henhold til bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 5, stk. 3 og § 6, stk. 1 gælder:
 
§ 5. Stk. 3. Det fordelingsmæssige kontributionsprincip skal være opfyldt over en årrække, idet fordelingen i det enkelte år skal foretages under fornødent hensyn til de tidligere års fordeling samt de kommende års tilsigtede fordeling af bonus til de enkelte forsikringer. Der kan herved ske en udjævning af fordelingen, jf. stk. 1. Der må ikke ske en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne. 
 
§ 6. Stk. 1. Er bidraget til det realiserede resultat fra forsikringsbestanden eller en del af denne negativt, kan kollektivt bonuspotentiale anvendes til dækning heraf, i det omfang det i forhold til hvorledes forsikringerne har bidraget til kollektivt bonuspotentiale, ikke fører til en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne ud over, hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.

Afgørelse/begrundelse

Finanstilsynet har meddelt selskabet, at tilsynet finder det i overensstemmelse med § 5, stk. 3, og § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, at der i det konkrete tilfælde kan ske omfordeling af kollektivt bonuspotentiale op til 2 % af de samlede retrospektive hensættelser mellem forsikringer med forskellige renterisici. Der er tale om en konkret afgørelse i forhold til to delbestande. I tilfælde af andre opdelinger af bestanden vil tilsynet skulle tage stilling til størrelsen af omfordelingen.

Senest opdateret 20-05-2005