Et pengeinstituts afslag på oprettelse af indlånskonti til personer, der enten ikke havde dansk CPR. nr. eller dansk adresse var i strid med god skik

27-05-2005

§ 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 252 af 01/04/2005 om god skik for finansielle virksomheder. Finanstilsynets afgørelse af 27. maj 2005

På baggrund af en redegørelse om pengeinstitutters praksis ved oprettelse af indlånskonti for personer bosat i udlandet, fastslog Finanstilsynet, at et afslag på at oprette en indlånskonti til privat perso-ner med en begrundelse om manglende CPR. nr. eller dansk folkeregisteradresse ikke er en saglig grund, og at afslaget dermed var i strid med § 43, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, jf. § 12 i be-kendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Hensynet bag § 12 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder er at sikre, at privatkunder kan modtage løn, dagpenge, sociale ydelser m.v.

Reglerne for god skik gælder for finansielle virksomheder i Danmark, men er ikke begrænset til kun at gælde personer bosat i Danmark. Derfor er personer med bopæl i udlandet, som henvender sig til en finansiel virksomhed i Danmark beskyttet af reglerne. Det indebærer, at vedkommende som udgangspunkt har ret til at oprette en indlånskonto i et dansk pengeinstitut efter § 12 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, med mindre der foreligger en saglig begrundelse for at afvise vedkommende.

Finanstilsynet vurderer, at afvisning af at oprette en indlånskonto alene med den begrundelse, at kunden ikke er bosiddende i Danmark eller ikke har dansk CPR. nr., ikke er saglig.

Senest opdateret 27-05-2005