Lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 6 vedr. definition af finansieringsselskab

02-05-2005

Finanstilsynets afgørelse af 2. maj 2005.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev forespurgt af et investeringsselskab, om de var omfattet af definitionen "Finansieringsinstitut" i § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed. På selskabets hjemmeside fremgik det, at selskabet var et nyt investeringsselskab, der investerer med både egenkapital og fremmedkapital i en blandet portefølje af børsnoterede obligationer og aktier samt finansielle instrumenter. 
 
Ved et finansieringsinstitut forstås en virksomhed, der ikke er et kreditinstitut, og hvis hovedaktivitet består i at erhverve kapitalandele eller udøve en eller flere af de i bilag 2, nr. 2-12, angivne aktiviteter, i lov om finansiel virksomhed.
 

Afgørelse/begrundelse:

På baggrund af finansieringsinstituttets investeringsprofil, har Finanstilsynet vurderet at investeringsselskabet er omfattet af definitionen "Finansieringsinstitut" i § 5, stk. 1, nr. 6.

Senest opdateret 02-05-2005