Lov om finansiel virksomhed § 117 - videregivelse af fortrolige kundeoplysninger

05-07-2005

Finanstilsynets afgørelse af 5. juli 2005 vedrørende en banks salg af låneportefølje.

Sagsfremstilling
En bank ønskede at overdrage en bestemt låneportefølje til en anden bank. De pågældende lån udgjorde en selvstændig forretningsaktivitet i banken, og blev behandlet i en separat afdeling af 3 sagsbehandlere. Baggrunden for ønsket om overdragelsen var, at banken ønskede at anvende de 3 sagsbehandlere til andre opgaver, og at banken ikke fremover ønskede at udbyde det pågældende låneprodukt.

Salget af låneporteføljen indebar, at der blev videregivet følgende oplysninger: debitors navn, adresse og cpr.nr., oplysninger om rente og ydelsesvilkår, restgæld pr. overdragelsesdatoen og rente til dato pr. overdragelsesdatoen.

Afgørelse
Finanstilsynet vurderer, at videregivelse af fortrolige kundeoplysninger i forbindelse med salg af låneporteføljen er berettiget i medfør af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at salg af låneporteføljen ved fortolkning af videregivelsesreglerne skal behandles på samme måde som salg af en del af virksomheden, idet der er tale om en overdragelse af en bestemt forretningsaktivitet, som banken ikke ønskede at fortsætte med.

Kundernes krav på hemmeligholdelse må derfor vige for bankens interesse i at kunne frasælge en låneportefølje. Finanstilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at der alene blev videregivet de kundeoplysninger, som var nødvendige for, at den købende bank kunne opkræve fremtidige ydelser, og at der ikke blev videregivet oplysninger om restancer.

Det blev endvidere tillagt vægt, at låneporteføljen blev overdraget til en anden finansiel virksomhed, og kundeforholdet dermed overgik til en ny kreditor, som var underlagt de samme regler som den overdragende bank.

Senest opdateret 05-07-2005