Lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1 - god skik

07-01-2005

Finanstilsynets afgørelse af 7. januar 2005 om overtrædelse af god skik i forbindelse med markedsføring af en hedgeforening.

Sagsfremstilling:


Ved markedsføringen af en ny hedgeforening fremgik det af salgsbrochuren, at investorerne når som helst kunne gå ind og ud af foreningen. Ifølge foreningens vedtægter kunne bestyrelsen dog i visse situationer suspendere indløsning af foreningsandele, f.eks. hvis der inden for en periode på 3 måneder foretages indløsninger for mere end 5% af foreningens formue.
 
I salgsbrochuren blev det endvidere oplyst, at hedgeforeningen ville blive administreret efter de samme regler, som gælder for selskabets øvrige investeringsmuligheder, selvom hedgeforeningen ikke er en investeringsforening og dermed ikke er underlagt Finanstilsynets kontrol.
 

Afgørelse:

Finanstilsynet vurderede, at markedsføringen af hedgeforeningen var i strid med reglerne om god skik i § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, idet oplysningen i salgsbrochuren om, at investorerne når som helst kunne gå ind og ud af foreningen var urigtig og vildledende.
 
Finanstilsynet lagde vægt på, at investorerne ikke blev advaret om bestyrelsens mulighed for at suspendere indløsningen, idet den anvendte formulering i brochuren gav investorerne en klar opfattelse af, at der ikke var begrænsninger i indløsningsretten.
 
Der blev endvidere lagt vægt på, at hedgeforeningers investeringsstrategi er mere risikabel end hos de traditionelle investeringsforeninger, og at det derfor ikke kunne afvises, at suspension af indløsningsretten kunne blive nødvendig. Det blev ligeledes tillagt vægt, at hedgeforeningen blev markedsført over for private investorer.
 
På denne baggrund fik det ansvarlige selskab for markedsføring af hedgeforeningen påbud om at overholde reglerne om god skik.
 
Finanstilsynet vurderede ikke, at det er i strid med god skik at oplyse, at hedgeforeningen administreres efter de samme strenge regler og procedurer, som gælder for de øvrige investeringsmuligheder, når det samtidig udtrykkeligt oplyses, at foreningen ikke er en investeringsforening og dermed ikke er underlagt Finanstilsynets kontrol. Finanstilsynet bemærkede dog, at en sådan oplysning, hvis den læses isoleret, efter omstændighederne vil kunne indebære en overtrædelse af reglerne om god skik, idet oplysningen kan give den fejlagtige opfattelse, at hedgeforeningen er reguleret af lov om investeringsforeninger og specialforeninger.

Senest opdateret 07-01-2005