Lov om finansiel virksomhed § 9 (hvorvidt fragtderivater omfattes af lov om finansiel virksomhed, bilag 5, nr. 10)

17-02-2005

Finanstilsynets afgørelse af 17. februar 2005.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet modtog en henvendelse vedrørende fragtderivater. Det centrale spørgsmål i henvendelsen var, om fragtderivater omfattes af listen over finansielle instrumenter i FIL bilag 5. 
 
Listen over instrumenter i bilag 5 indeholder ingen eksplicit reference til fragtderivater. Til gengæld omfatter listen bl.a. "råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant" (nr. 10). Finanstilsynet foretog derfor en vurdering af, om fragtderivater omfattes af dette punkt.
 
Der findes ikke nogen fortolkningsbidrag i forarbejderne til lov om finansiel virksomhed. Et punkt med en ordlyd svarende til bilag 5, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed findes i lov nr. 1071 af 20. december 1995 om fondsmæglerselskaber, bilag 1, afsnit B, nr. 7. Loven er nu afløst af lov om finansiel virksomhed.
 
I bemærkningerne til forslaget til lov om fondsmæglerselskaber henvises for en nærmere definition af visse finansielle instrumenter til bemærkningerne til det samtidige forslag til lov om værdipapirhandel.
 
Forslaget til lov om værdipapirhandel finder ifølge forslagets § 2, stk. 1, nr. 9, anvendelse på råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant. Dette punkt har således samme ordlyd som lov om finansiel virksomhed, bilag 5, nr. 10.
 
 

Afgørelse/begrundelse:

På grundlag af ordlyden og bemærkningerne til lov om værdipapirhandel var det Finanstilsynets opfattelse, at fragtderivater ikke kan falde under betegnelsen råvareinstrumenter, da fragt er en tjenesteydelse.
 
Finanstilsynet fandt endvidere, at der ikke ud fra bemærkningerne var grundlag for, at fragtderivater i lovens forstand kan betegnes som instrumenter svarende til råvareinstrumenter, idet heller ikke denne betegnelse kan antages at omfatte afledte instrumenter baseret på priser på tjenesteydelser. Finanstilsynet fandt herefter, at fragtderivater ikke var omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 17-02-2005