Kontributionsbekendtgørelsen § 6, stk. 3 - Nedbringelse af skyggekonto kontra genetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser

21-12-2005

Finanstilsynets afgørelse af 21. december 2005.

Sagsfremstilling:

Virksomheden havde anmeldt, at ved fordeling af årets realiserede resultat ville skyggekontoen blive nedbragt, før virksomheden ville anvende realiseret resultat til at genetablere et tidligere anvendt bonuspotententiale på fripoliceydelser. Virksomheden anså, at dette var i overensstemmelse med kontributionsbekendtgørelsen. Virksomheden fandt, at nedbringelse af skyggekontoen hørte under det beregningsmæssige kontributionsprincip (der vedrører fordelingen af det realiserede resultatet mellem ejerne og forsikringstagerne), mens genetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser kun hørte under det fordelingsmæssige kontributionsprincip (der vedrører fordelingen mellem forsikringstagerne indbyrdes af den del af det realiserede resultat, der er fordelt til forsikringstagerne som kollektiv).


Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet påbød virksomheden at præcisere deres anmeldelse, så genetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser går forud for nedbringelse af skyggekontoen, når de pågældende forsikringers bidrag til det realiserede resultat er positivt, jævnfør § 6, stk. 3, i kontributionsbekendtgørelsen. Dette er begrundet i følgende:

Finanstilsynet finder, at det klart fremgår af kontributionsbekendtgørelsen § 6, stk. 3, at genetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser går forud for nedbringelse af skyggekontoen.

§ 6, stk. 3, angiver, at hvis det har væet nødvendigt at anvende bonuspotentiale på fripoliceydelser, skal positive bidrag fra disse forsikringer til et efterfølgende realiseret resultat anvendes til genetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser, før der kan ske anden anvendelse af sådanne positive bidrag.

Paragraffen omhandler ikke kun anvendelse af den del af det realiserede resultat, der er fordelt til forsikringstagerne som kollektiv. Bestemmelsen omhandler udtrykkeligt de pågældende forsikringers positive bidrag til et efterfølgende realiseret resultat.

På den baggrund er det tilsynets vurdering, at genetablering af bonuspotentiale på fripoliceydelser går forud for nedbringelse af skyggekontoen. Eneste mulige undtagelse fra reglen om, at bonuspotentiale på fripoliceydelser skal genetableres, før der kan ske anden anvendelse af positivt realiseret resultat fra de pågældende forsikringer, er angivet i stk. 4 i § 6 i kontributionsbekendtgørelsen. Ifølge denne bestemmelse kan virksomheder, der hverken er i rødt eller gult lys i tilsynets trafiklysscenarie, fordele forlodsbonus, selvom der er forbrugt af bonuspotentiale på fripoliceydelser.

Senest opdateret 21-12-2005