Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 a, stk. 2 - Om begreberne "sædvanlige forretningsbetingelser" og "markedsbaserede vilkår

03-09-2001

Erhvervsakenævnets afgørelse af 3. september 2001.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut udbød et investeringslån. Lånet bestod i, at en kunde belånte nogle værdipapirer, vedkommende i forvejen var i besiddelse af. Værdipapirerne blev herefter lagt i et depot til sikkerhed for lånet. En stor del af værdipapirerne bestod af obligationer udstedt af pengeinstituttet. Derudover oprettedes en sikringskonto, hvorpå kunden indbetalte 3 % af lånets hovedstol ved oprettelsen og 1 % af hovedstolen hvert halve år.

Kunden hæftede kun med indeståendet på sikringskontoen samt kursværdien af værdipapirerne. Lånet var afdragsfrit og havde en fast rente på 10, 5 % p.a. Renten forfaldt hvert halve år, og pengeinstituttet trak beløbet på sikringskontoen. Da der ikke på sikringskontoen løbende blev indbetalt midler nok til at dække de påløbne renter på lånet, solgte pengeinstituttet en del af værdipapirerne, således at renteudgiften blev dækket.

Lånene blev bevilget til bestyrelsesmedlemmer og nogle få kunder, der ikke var omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 1 og 4.

Finanstilsynet traf følgende afgørelse:

"Det følger af bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2, at engagementer til bestyrelsesmedlemmer og direktører skal bevilges på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser, hvilket vil sige på samme vilkår, som det i almindelighed ydes til kunder i pengeinstituttet med samme erhverv og samme indtægts- og formueforhold. Det er endvidere et krav, at engagementet ydes på samme vilkår, som generelt findes på markedet for personer med samme erhverv og indtægts- og formueforhold.

Finanstilsynet finder ikke, at investeringslånene opfylder kravene om generelt at kunne findes på markedet.

Det er således i strid med bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2, at yde investeringslån til medlemmer af [pengeinstituttets] bestyrelse."

Afgørelse/begrundelse:

Erhvervsankenævnet udtalte:

"Efter bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2, skal lån til medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse bevilges i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår . Bestemmelsen, der blev indført ved lov nr. 475 af 10. juni 1997, trådte i kraft den 1. januar 1998 og gælder, uden samtidig indførelse af overgangsordning, også for allerede eksisterende lån.

Ankenævnet kan tiltræde, at bestemmelsen indebærer, at lån til medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse skal bevilges på samme vilkår, som lån i almindelighed ydes til kunder i instituttet med samme erhverv og samme indtægts- og formueforhold, og på samme vilkår, som generelt findes på markedet for personer med samme erhverv og indtægts- og formueforhold.

Efter det af Finanstilsynet oplyste har tilsynet ikke kendskab til lignende lånetyper på pengeinstitutmarkedet, som de investeringslån, som [pengeinstituttet] har ydet til de tre medlemmer af [pengeinstituttets] bestyrelse. Her-efter, og da klageren ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at der på pengeinstitutmarkedet findes tilsvarende lånetyper, eller at andre pengeinstitutter ville yde tilsvarende lån, tiltræder ankenævnet, at de pågældende lån ikke har været ydet på markedsbaserede vilkår, og dermed ydet i strid med bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2."

Senest opdateret 03-09-2001