Lov om forsikringsvirksomhed § 6-6a og § 87

08-06-2001

Lagt på Internettet 8. juni 2001.

Forsikringsselskabers og pensionskassers mulighed for at deltage i værdipapirudlån.

Finanstilsynet har modtaget en række forespørgsler om, hvorvidt forsikringsselskaber og pensionskasser har mulighed for at deltage i værdipapirudlån og i givet fald, på hvilke vilkår udnyttelsen af denne mulighed kan finde sted.

I denne anledning skal Finanstilsynet efter drøftelse i Forsikringsrådet meddele

 

 

udlån af værdipapirer er forenelig med lov om forsikringsvirksom-hed §§6-6a og § 87, forudsat at de til sikkerhed stillede værdipapi-rers markedsværdi til enhver tid mindst modsvarer markedsværdien af de udlånte aktiver,

de som sikkerhed stillede værdipapirer kan registreres som aktiver til afdækning af forsikringsmæssige hensættelser i henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 131, og at værdien af de til sikkerhed stille-de værdipapirer, der er registreret i henhold til § 131, henføres til den aktivkategori (§128, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10), til hvilken det ud-lånte aktiv henhører,

værdien af de som sikkerhed stillede værdipapirer ved afgørelsen af, om den i lov om forsikringsvirksomhed § 128, stk. 5, anførte græn-se på 50 % af de forsikringsmæssige hensættelser er overholdt, hen-føres til den aktivkategori (§128, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10) som de ud-lånte værdipapirer tilhører,

det forudsættes at værdipapirlåneren enten er et forsikringsselskab eller et kreditinstitut under tilsyn i et zone A-land eller at et sådant institut indestår for, at de udlånte effekter tilbageleveres ved aftalens ophør, og at engagementet med dette institut er inden for den i § 129, stk. 8, angivne grænse, samt

værdien af de som sikkerhed stillede værdipapirer ved afgørelsen af, om de i lov om forsikringsvirksomhed1) § 128, stk. 6, § 128, stk. 7-8, § 129, stk. 1-2, § 129, stk. 5, og § 129, stk. 6-7, anførte enkeltengage-mentsgrænser er overholdt, henføres til den aktivkategori (§128, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10) som de udlånte værdipapirer tilhører.

Finanstilsynet forudsætter, at der i virksomhedernes årsregnskab oplyses om udlånte værdipapirer og stillede sikkerheder i en note. De virksomheder, der ønsker at anvende udlån af værdpapirer som led i investeringsaktiviteterne, skal forinden udlån indledes have etableret forretningsgange og IT-systemer, der muliggør håndteringen af denne aktivitet. Endelig må værdipapirudlånsforretninger ikke medføre, at virksomheden opnår bestemmende indflydelse på selskaber, der har udstedt de udlånte værdipapirer.

udlån af værdipapirer er forenelig med lov om forsikringsvirksom-hed §§6-6a og § 87, forudsat at de til sikkerhed stillede værdipapi-rers markedsværdi til enhver tid mindst modsvarer markedsværdien af de udlånte aktiver, de som sikkerhed stillede værdipapirer kan registreres som aktiver til afdækning af forsikringsmæssige hensættelser i henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 131, og at værdien af de til sikkerhed stille-de værdipapirer, der er registreret i henhold til § 131, henføres til den aktivkategori (§128, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10), til hvilken det ud-lånte aktiv henhører, værdien af de som sikkerhed stillede værdipapirer ved afgørelsen af, om den i lov om forsikringsvirksomhed § 128, stk. 5, anførte græn-se på 50 % af de forsikringsmæssige hensættelser er overholdt, hen-føres til den aktivkategori (§128, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10) som de ud-lånte værdipapirer tilhører, det forudsættes at værdipapirlåneren enten er et forsikringsselskab eller et kreditinstitut under tilsyn i et zone A-land eller at et sådant institut indestår for, at de udlånte effekter tilbageleveres ved aftalens ophør, og at engagementet med dette institut er inden for den i § 129, stk. 8, angivne grænse, samt

 

Senest opdateret 08-06-2001