Lov om banker og sparekasser m.v. § 21 a, stk. 1 og 5 - Om årets løbende overskud

20-06-2001

Finanstilsynets afgørelse af 20. juni 2001.

Sagsfremstilling:

I en konkret forespørgsel har finanstilsynet taget stilling til, om årets overskud kan indregnes i den ansvarlige kapital.

Artikel 34, stk. 1, nr. 2 i kreditinstitutdirektivet indeholder mulighed for, at foreløbige overskud kan medregnes i egenkapitalen, hvis overskuddet er revideret, og de kompetente myndigheder finder det godtgjort, at beløbet er blevet vurderet i overensstemmelse med principperne i direktiv 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, og at det ikke omfatter forudsigelige udgifter og hensættelse til udbytte.

Denne mulighed er ikke indført i forbindelse med gennemførelsen af direktivet.

Efter bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 5, kan tilsynet tillade, at andre kapitalelementer medregnes i den ansvarlige kapital. Disse kapitalelementer vedrører præferenceaktier, midler til dækning af generelle kreditrisici efter artikel 38 i direktiv 86/635/EØF, værdireguleringer efter artikel 37, stk. 2, i direktiv 86/635/EØF, og andre "skjulte" reserver, jf. kreditinstitutdirektivets artikel 35, stk. 1 og forarbejderne til lov nr. 306 af 16. maj 1990.
 

 

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at tilsynets bemyndigelse efter bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 5, ikke omfatter artikel 34, stk. 1, nr. 2, i kreditinstitutdirektivet.

Årets løbende reviderede overskud kan derfor kun medregnes, hvis artikel 34, stk. 1, nr. 2, i kreditdirektivet gennemføres i bank- og sparekasseloven, og betingelserne i direktivet er opfyldt.

 

 

Finanstilsynet fandt, at tilsynets bemyndigelse efter bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 5, ikke omfatter artikel 34, stk. 1, nr. 2, i kreditinstitutdirektivet.Årets løbende reviderede overskud kan derfor kun medregnes, hvis artikel 34, stk. 1, nr. 2, i kreditdirektivet gennemføres i bank- og sparekasseloven, og betingelserne i direktivet er opfyldt. 

 

Senest opdateret 20-06-2001