Lov om finansiel virksomhed § 19, BEK. om spekulation § 7, stk. 1 ID1123

08-06-2001

Finanstilsynets afgørelse af 8. juni 2001 om ejerandele i investeringsselskab.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er af en finansiel virksomhed blevet spurgt, hvorvidt en person omfattet af spekulationsforbudet kan have ejerandele i et ApS, der for egne midler investerer i danske børsnoterede værdipapirer.

Afgørelse/begrundelse:

Af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om spekulationsforretninger fremgår, at køb af aktier eller ejerandele i selskaber, hvor handel med værdipapirer og finansielle instrumenter udgør en væsentlig aktivitet, anses for spekulationsforretninger.

Såfremt det af selskabets registrerede formål fremgår, at selskabet ved sine investeringer overholder bestemmelserne i bekendtgørelse om spekulationsforretninger, vil en beholdning af anparter i det pågældende selskab ikke være omfattet af bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Finanstilsynet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at køb af værdipapirer for lånte midler anses for spekulationsforretninger, jf. dog § 5, stk. 3, i bekendtgørelse omspekulationsforretninger. Dette forbud vil også gælde for et selskab, hvor en person omfattet af spekulationsforbudet har ejerandele i.

Senest opdateret 08-06-2001