Lov om banker og sparekasser m.v. § 50, stk.3, jf. § 28, stk. 1, 2 - Om pengeinstituts likviditet vedrørende pantebreve

09-03-2000

Finanstilsynets afgørelse af 9. marts 2000.

Sagsfremstilling:

En filial havde rejst spørgsmålet til Finanstilsynet, om pantebreve kan medtages under punkt g på skema F1 i likviditetsindberetningen som "andre, sikre, let sælgelige (børsnoterede) og ubelånte værdipapirer og kreditmidler" til brug for opfyldelse af filialens likviditetskrav.

Afgørelse:

Det er Finanstilsynets opfattelse, at et pantebrevs bonitet afhænger af, hvorvidt det pantsattes værdi fuldt ud modsvarer den til enhver tid værende restgæld samt i et vist omfang renter heraf ifølge pantebrevets vilkår.

I visse tilfælde kan det først efter en nærmere vurdering af det pantsatte fastslås, om pantet er tilstrækkelig, og hvilken kurs det pågældende pantebrev kan omsættes til.

Der er endvidere ikke fastsat regler for, hvor lang tid afvikling, dvs. salg af et pantebrev, kan tage, i modsætning til hvad der gælder for afhændelse af f.eks. danske børsnoterede værdipapirer, såsom obligationer og aktier, hvor afviklingsperioden fremgår af en clearingcentrals regelsæt.

Tidspunktet for afhændelse kan således være forbundet med betydelig usikkerhed.

Finanstilsynet meddelte på denne baggrund, at pantebreve ikke opfylder betingelserne for at kunne indgå til opfyldelse af et pengeinstituts likviditet i henhold til bank- og sparekasselovens § 50, stk. 3, jf. § 28, stk. 1, 2.

 

 

Senest opdateret 09-03-2000