Bekendtgørelse om kapitaldækning § 12 - Om definition af kontor- og forretningsejendomme

26-05-2000

Finanstilsynets afgørelse af 26. maj 2000 og 28. januar 2002

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut spurgte telefonisk hvilken definition af kontor- og forretningsejendomme, der kan anvendes ved kapitaldækningsopgørelsen.

Forespørgslen skyldtes, at instituttet var blevet opmærksom på tilsynets bekendtgørelse for realkreditområdet om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori. I denne bekendtgørelse findes en definition af kontor og forretningsej-endomme, der er noget bredere, end den instituttet hidtil har anvendt.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet oplyste, at i § 11 i ejendomskategoribekendtgørelsen af 13. december 1999 fremgår en definition af kontor og forretningsejendomme, der bl.a. inkluderer hoteller, restauranter, kursusejendomme, feriecentre og campingpladser.

Tilsynet meddelte, at denne definition alene er beregnet til realkreditinstitutternes låneudmålinger, og at de nævnte typer af ejendomme ud fra en risikomæssig betragtning ikke kan indgå i den solvensmæssige definition af kontor- og forretningsejendomme, og dermed ikke nedvægtes. Denne afgørelse er samtidig i overensstemmelse med andre EU-landes solvensmæssige definitioner af kontor- og forretningsejendomme.

Solvensvægtningen for kontor- og forretningsejendomme er, jf. § 12, stk. 1 i kapitaldækningsbekendtgørelsen for pengeinstitutter samt i den tilsvarende bekendtgørelse for realkreditinstitutter, på 0,5 for den del af pantet, der er dækket indenfor 50 % af seneste offentlige vurdering - dog 60 % under forudsætning af, at lånet er udbetalt inden den 21. juli 2000.

Da de ovenfor nævnte eksempler på ejendomme fra ejendomskategoribekendtgørelsen (svarende til punkterne 4-9 i § 11 i bekendtgørelsen) imidlertid falder uden for den solvensmæssige definition af kontor- og forretningsejendomme, skal disse ejendomme vægtes med vægt 1,0 for hele lånet. De kontor- og forretningsejendomme, der solvensmæssigt kan nedvægtes, omfatter således alene de typer af ejendomme, der er nævnt i ejendomskategoribekendtgørelsens § 11, punkt 1-3.

Senest opdateret 28-01-2001