Lov om banker og sparekasser m.v. § 18 a - Om proceduren for bestyrelsens behandling af lånebevillingssager

26-06-2000

Finanstilsynets afgørelse af 26. juni 2000.

Sagsfremstilling:

På baggrund af et antal konkrete sager, hvor pengeinstitutters bestyrelser som en generel forretningsgang havde henlagt bestyrelsens behandling af låneansøgninger til skriftlig behandling, præciserede tilsynet indholdet af § 18 a.

Tilsynets afgørelse blev meddelt i en skrivelse til Finansrådet.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at bestyrelsens beslutninger som hovedregel skal træffes på bestyrelsesmøderne.

Denne hovedregel gælder også for behandlingen af lånebevillinger. Et penge-institut kan ikke undlade at behandle et så vigtigt område som kreditgivning på bestyrelsesmøderne.

Lånebevillingerne kan således ikke som fast forretningsgang henlægges til skriftlig behandling.

Det er efter tilsynets opfattelse ikke i strid med disse principper, hvis der foretages bevilling, uden at bestyrelsen mødes. Der skal dog foreligge en konkret begrundelse i hvert enkelt tilfælde.
 

Senest opdateret 26-06-2000