Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 1 og bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer - Om medtagelse af uafviklede fondsforretninger i engagementsopgørelsen

13-06-2000

Finanstilsynets afgørelse af 13. juni 2000.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har spurgt om følgende vedr. uafviklede fondsforretninger i forhold til bank- og sparekasselovens § 23 og bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer.

1.  Indgår uafviklede spottransaktioner – der har passeret den aftalte afviklingsdag i engagementsopgørelsen uanset om disse har være uafviklede i eksempelvis tre måneder og skal uafviklede terminsforretninger, der ligeledes har passeret den aftalte afviklingsdag alene indgå med den positive markedsværdi samt med tillæg af kontraktens hovedstol ?  

2.  Skal den positive markedsværdi for samtlige uafviklede indeksforretninger medregnes ved opgørelse af engagementet, uanset om der er tale om spot- eller terminsforretninger ?   Afgørelse/begrundelse: 

Finanstilsynet har skrevet således til instituttet:

Spørgsmål 1:

Ved opgørelse af engagementer skal institutter i henhold til bekendtgørelsen skelne mellem engagementer med udstederen af værdipapiret og modparten i handlen.  

Ved opgørelse af engagementet inden for handelsbeholdningen med udsteder skal alle tilgodehavender, kapitalandele og andre værdipapirer medtages i henhold til afsnit 3.2, pkt. 1 og 2, i bilag 2 til bekendtgørelsen.

Endvidere fremgår det af pkt. 2 i afsnit 3.2, at værdipapiret indgår i engagementet med udsteder efter dispositionsprincippet, dvs. at de indgår fra det øjeblik, de er købt, det være sig ved en spothandel eller på en terminskontrakt, eller der er taget en position i værdipapirerne via futures- eller optionskontrakter. Omvendt fragår værdipapirerne fra det øjeblik, der er indgået aftale om salg  

Spotforretninger belaster ikke engagementet med handelsmodparten i henhold til pkt. 3, II (1) i afsnit 3.2 i bilag 2 til bekendtgørelsen.

For terminsforretninger skal engagementet med handelsmodparten derimod opgøres til positiv markedsværdi plus et tillæg for det potentielle fremtidige engagement i henhold til pkt. 3, III i afsnit 3.2 i bilag 2 til bekendtgørelsen. Tillægget beregnes som en procentdel af kontraktens hovedstol i henhold til bilag 1 og pkt. 3, II i afsnit 3.2 i bilag 2 til bekendtgørelsen. --   På baggrund af ovennævnte er svaret på instituttets spørgsmål opdelt i engagement med henholdsvis udstederen af værdipapiret og handelsmodparten. 

Engagementet med udstederen af værdipapiret: 

Uafviklede købte spot- og terminshandler, der har passeret den aftalte afviklingsdag, medtages ved opgørelsen af engagementet til værdipapirernes nominelle værdi, såfremt der er tale om obligationer, mens aktier skal medtages til kursværdi, jf. afsnit 3.2, pkt. 2, i bilag 2.  

På tilsvarende måde skal uafviklede solgte spot- og terminshandler, der har passeret den aftalte afviklingsdag, fragå ved opgørelsen af engagementet med deres nominelle værdi, såfremt der er tale om obligationer, mens aktier skal fragå med kursværdien, jf. afsnit 3.2, pkt. 2, i bilag 2.  

Er det imidlertid overvejende sandsynligt, at handlerne ikke vil blive gennemført finder tilsynet, at handler, der har passeret den aftalte afviklingsdag, ikke skal indgå i engagementet med udstederen.

Engagement med handelsmodparten:  

Uafviklede spot- og terminshandler, der har passeret den aftalte afviklingsdag, medregnes ved opgørelsen af engagementet med den positive markedsværdi plus et tillæg for det potentielle fremtidige engagement opgjort pr. kontrakt. 

Spothandler skal som nævnt ovenfor ikke medregnes ved opgørelse af engagementet med handelsmodparten.

Det er imidlertid Finanstilsynets opfattelse, at uafviklede spothandler, der har passeret den aftalte afviklingsdag, har samme egenskaber som uafviklede terminshandler og derfor skal medregnes, således at de sidestilles med terminshandler, der har passeret den aftalte afviklingsdag. --  

Såfremt udsteder og modpart er samme juridiske person, skal engagementet opgøres som summen af de to ovennævnte engagementer.

Spørgsmål 2: 

Såvel spotforretninger som terminsforretninger i indeksobligationer skal ved opgørelse af engagementet med udstederen af værdipapiret medtages til deres værdi ifølge kvartals- eller årsregnskabet vedrørende det kvartal eller år, som engagementsopgørelsen vedrører, jf. afsnit 3.1, pkt. 3, i bilag 2.  

Uafviklede spot- og terminshandler i indeksobligationer skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af engagementet med udstederen af værdipapiret.

Ved opgørelse af engagement med modparten skal uafviklede spot- og terminshandler i indeksobligationer ikke medregnes, idet der ikke er fastsat regler for modpartsrisiko for engagementer uden for handelsbeholdningen.

Senest opdateret 13-06-2000