Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 3 - Om videregivelse af oplysninger

23-07-2000

Finanstilsynets afgørelse af 23. juni 2000.

Sagsfremstilling:

Efter at en dansk bank havde fusioneret med en udenlandsk bank opstod spørgsmålet, om banken i Danmark kan videregive oplysninger til den udenlandske bank til brug for dennes opgørelse af store engagementer på konsolideret basis.

Afgørelse:

Det følger af bank- og sparekasselovens § 53a, stk. 3, at oplysninger kan videregives til pengeinstituttets moderselskab til brug for risikostyring af virksomheder i koncernen, såfremt moderselskabet er en finansiel virksomhed.

Kendetegnende for de selskaber, der er berettiget til at modtage oplysninger efter § 53a, stk. 3 er, at de er underlagt tavshedspligt i medfør af bank- og sparekasselovens § 53a, stk. 1.

Finanstilsynet vurderede derfor, at hvis et pengeinstitut videresender oplysninger til brug for koncernstyring ud af landet, skal modtageren være en koncernforbunden finansiel virksomhed, der er underlagt tavshedspligt i medfør af en bestemmelse, der som minimum har et indhold svarende til bank- og sparekasselovens § 53a, stk. 1.

Senest opdateret 23-07-2000