Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 a, stk. 1 og Aktieselskabslovens § 58 analogt - Om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet

27-07-2000

Finanstilsynets afgørelse af 27. juli 2000.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med undersøgelse af en andelskasse konstaterede tilsynet, at hele bestyrelsen og direktionen med undtagelse af to bestyrelsesmedlemmer var kommanditister i et K/S, der ejede den ejendom, hvori andelskassen drev sin virksomhed. K/S'et var oprindeligt etableret med det formål at købe en ejendom, hvorfra andelskassen kunne drive virksomhed.

2 af andelskassens bestyrelsesmedlemmer sad ligeledes i bestyrelsen for K/S'et. Andelskassens engagement var således omfattet af BSL § 19 a, stk. 1.

Kommanditselskabet havde en negativ egenkapital.

Afgørelse/begrundelse:

Det følger af aktieselskabslovens § 58 analogt (tilsynsafgørelse af 5. februar 1998 og BSL-kommentaren s. 161), at bestyrelsesmedlemmer og direktører ikke må deltage i behandlingen af en sag, hvori ledelsesmedlemmet har en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets.

Dette medfører, at direktører og bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke må deltage i behandlingen af engagementer med selskaber, hvori de nævnte personer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer (tilsynets afgørelse af 11. marts 1997). 1. De 2 bestyrelsesmedlemmer i andelskassen, der også er bestyrelsesmedlemmer i K/S'et. Tilsynet har ved afgørelse af 5. februar 1998 udtalt, at et bestyrelsesmedlem, der er ansat i moderselskabet, ikke er inhabilt i forhold til sager, der vedrører moderselskabet.

I et sådan tilfælde foreligger der ikke inhabilitet, hvis datterselskabet er 100 % ejet af moderselskabet, således at der er overensstemmelse mellem bestyrelsesmedlemmets interesser (moderselskabets interesser) og ejerkredsens interesser (datterselskabets interesser).

Denne afgørelse har ikke relevans for det her behandlede tilfælde, da der ikke nødvendigvis er samme interessefællesskab mellem K/S'et og andelskassen, uanset formålet med etableringen af K/S'et. Der er mulighed for, at K/S'et har (eller får) større interesse i at varetage kommanditisternes privatøkonomiske interesse end andelskassens interesser. Efter aktieselskabslovens § 58 foreligger der inhabilitet, hvis der kan være interessekonflikter.

Andelskassens direktion og bestyrelse meddeltes, at bestyrelsesmedlemmer i K/S'et er inhabile ved behandlingen i andelskassen af sager, der vedrører K/S'et. 2. De bestyrelsesmedlemmer, der blot er kommanditister i K/S'et. Udgangspunktet for vurderingen af om et bestyrelsesmedlem er inhabilt tages i AL § 58.

Efter denne bestemmelse er et bestyrelsesmedlem inhabilt, hvis det har en væsentlig interesse i den behandlede sag, og hvis denne interesse kan være i strid med selskabets.

Der stilles som praktisk hovedregel ikke krav om at bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter ikke kan behandle sager, der vedrører virksomheder, hvori de pågældende bestyrelsesmedlemmer ejer kapitalandele med begrænset hæftelse.

I lighed med det under 1. nævnte, kan der foreligge en interessekonflikt mellem deltagerne i K/S'et og andelskassen. Spørgsmålet er, om kommanditisternes interesse i K/S'et er væsentlig.

Selvom der var tale om begrænset hæftelse for K/S'ets gæld, var kommanditisternes resthæftelse på kr. 1.325.000. Der var 33 kommanditister, hvilket gav en gennemsnitlig resthæftelse på kr. kr. 40.152,-.

Kommanditisterne havde tilstrækkeligt store interesser i K/S'et til, at det ikke med sikkerhed kunne forventes, at de ville behandle engagementer med K/S'et på en måde, der ikke kun tog hensyn til andelskassen.

Det meddeltes derfor, at kommanditisterne ikke måtte deltage i behandlingen af dette engagement. Behandlingen af engagementet måtte herefter henlægges til generalforsamlingen.

Senest opdateret 27-07-2000