Lov om en garantifond for indskydere og investorer - Om garantifondens dækning af puljeopsparinger for frie midler

25-02-2000

Finanstilsynets afgørelse af 25. februar 2000.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev forespurgt om opsparing i puljer for frie midler er dækket af Garantifonden for indskydere og investorer.

Produktet er beskrevet således:

Til hver kunde skal oprette en særskilt indlånskonto (fremgår som en del af kundens øvrige engagement), hvor indestående knyttes til pengeinstituttets puljeordning.

Kunden kan vælge mellem flere puljer, korte obligationer, lange obligationer osv. Der kan deltages med en vis procentdel i en eller flere puljer. Det kan aftales med kunden, at pengeinstituttet hvert kvartal udmelder og overfører en del af indeståendet til en anden konto efter kundens valg (nedsparingsordning).

Finanstilsynet forelagde spørgsmålet for garantifonden.

Afgørelse/begrundelse:

Garantifonden meddelte, at fonden vil dække såvel indestående på kundens indlånskonto som det positive, endnu ikke tilskrevne afkast, der måtte være påløbet kundens konto fra sidste tilskrivning af afkast og frem til betalingsstandsnings- eller konkursdagen, jf. bekendtgørelse nr. 216 af 9. april 1999, § 22, stk. 1.

Vurderingen er baseret på de foreliggende oplysninger om produktet. Skulle der komme ændringer i produktet, kan vurderingen af dækningen tilsvarende blive ændret.

For at Garantifonden kan dække vedhængende afkast, skal pengeinstituttet kunne endeligt opgøre, hvad hver enkelt puljekundes tilgodehavende afkast er pr. betalingsstandsnings- eller konkursdagen. På tidspunktet for fondens dækning må der altså ikke være risiko for, at der kan ske regulering af afkastet.

Er det endnu ikke tilskrevne afkast negativt, vil kundens andel af dette tab skulle fradrages inden der kan ske udbetaling af indeståendet på kundens særskilte indlånskonto, jf. princippet i lov om en garantifond for indskydere og investorer, § 12.

 

 

Senest opdateret 25-02-2000