Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 a, stk. 2 - Om pengeinstituttets indlånsprodukt

30-08-2000

Finanstilsynets afgørelse af 30. august 2000.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut meddelte Finanstilsynet, at pengeinstituttet påtænker at oprette et nyt indlånsprodukt bestående af en kontant indlånskonto med mulighed for månedlige indskud og hævninger, og med en rente, der beror på en bagvedliggende aktie- eller obligationsbeholdning.

Pengeinstituttet har i denne forbindelse oplyst, at der i givet fald vil kunne blive tale om såvel positiv som negativt afkast, tilskrevet som rente.

Pengeinstituttet har rejst spørgsmålet om, hvorvidt den bagvedliggende aktie- eller obligationsbeholdning kan placeres i allerede eksisterede pensionspuljer, jf. bank- og sparekasselovens § 42 a, uanset at det påtænkte indlånsprodukt vedrører frie midler, der ikke er reguleret af bestemmelsen.

Afgørelse/begrundelse:

Det fremgår af bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. § 25, stk. 1, at puljernes aktiver skal holdes adskilt fra pengeinstituttets øvrige aktiver.

Pengeinstituttet kan derfor udelukkende anvende pensionspuljer eller andre puljer omfattet af bank- og sparekasselovens § 42 a til placering af midler, der er omfattet af denne bestemmelse.

Finanstilsynet meddelte, at de frie midler, der indskydes og hæves i overensstemmelse med den aftale, som er indgået mellem pengeinstituttet og indskyderen, ikke er omfattet af bestemmelsen i bank- og sparekasselovens § 42 a og derfor ikke kan placeres i pensionspuljer eller andre puljer omfattet af bestemmelsen.

Senest opdateret 30-08-2000