Lov om banker og sparekasser m.v. §§ 23, stk. 2, og 23 a, stk. 2. Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer § 4, stk. 1, nr. 6 - Om værdipapirer omfattet af reglerne

21-10-1999

Finanstilsynets afgørelse af 21. oktober 1999.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet forespurgt, hvorvidt reglerne i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer § 4, stk. 1, nr. 6, kan anvendes på værdipapirer, der ikke er noteret på en Fondsbørs, men på et "reguleret marked" i henhold til artikel 1, pkt. 13, i rådets direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer.

Afgørelse/begrundelse:

Ifølge § 4, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer kan der ved opgørelse af et engagement i forhold til grænserne i bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1 og 3, og § 23 a, stk. 1 og 3, ses bort fra engagementer, sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af en centralregering eller en centralbank i zone A eller EU-institutioner inden for 90 % af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

Af Rådets direktiv om overvågning af og kontrol med kreditinstitutters større engagementer (92/121/EOF), der ligger til grund for bekendtgørelsen om opgørelse og indberetning af store engagementer, fremgår, at aktivposter og andre engagementer, som af de kompetente myndigheder er godkendt som værende tilstrækkeligt sikret ved sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer udstedt af centralregeringer eller centralbanker i zone A, for hvilke der anvendes en vægtning på 0 % for solvens, fradrages i engagementet, jf. art. 4, stk. f.

Det fremgår endvidere af artiklens stk. o, at der kan bortses fra engagementer, hvortil der til de kompetente myndigheders tilfredshed er stillet sikkerhed i form af andre værdipapirer end dem, der er nævnt i litra f.

De pågældende værdipapirer skal være enten noteret på en børs eller være faktisk omsættelige og regelmæssigt noteret på et marked, hvor der handles gennem anerkendte, professionelle mæglere, og som efter de kompetente myndigheders opfattelse giver tilfredsstillende mulighed for at ansætte en objektiv pris.

Der er derfor ikke et krav om, at de pågældende værdipapirer skal være noteret på en fondsbørs.

Reglerne i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer skal forstås i overensstemmelse med direktivet således, at reglerne i bekendtgørelsen kan anvendes på værdipapirer, der ikke er noteret på en fondsbørs, men på et reguleret marked.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at engagementer, der er sikret ved værdipapirer udstedt af en centralregering eller en centralbank i zone A og som er noteret på et anerkendt reguleret marked, kan opgøres i henhold til bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer § 4, stk. 1, nr. 6.

Senest opdateret 21-10-1999