Lov om banker og sparekasser m.v. § 21 a, stk. 7 - Om fradrag for efterstillede kapitalindskud garanteret af 3. mand

07-06-1999

Finanstilsynets afgørelse af 7. juni 1999.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut havde rejst spørgsmålet om, hvorvidt der skal ske fradrag i pengeinstituttets ansvarlige kapital for efterstillede kapitalindskud i finansielle virksomheder, jf. bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 7, såfremt det efterstillede kapitalindskud er garanteret af 3. mand, som ikke er et kredit- eller finansieringsinstitut.

Afgørelse/begrundelse:

Af bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 7, fremgår, at såfremt et pengeinstitut har andre kapitalandele samt efterstillede kapitalindskud i kredit- og finansieringsinstitutter end de i stk. 6 nævnte, der tilsammen overstiger 10 % af pengeinstituttets ansvarlige kapital, skal pengeinstituttet fradrage den overskydende del i den ansvarlige kapital.

Det er i den forbindelse uden betydning, om den overskydende del er garanteret af 3. mand.

Senest opdateret 07-06-1999