Lov om banker og sparekasser m.v. § 34 - Om dispensation for kravet om at anvende to eksterne revisorer i dattervirksomhed

05-01-1999

Finanstilsynets afgørelse af 5. januar 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 34

Lov om banker og sparekasser § 34

Sagsfremstilling:

Et institut ansøgte om dispensation for kravet om, at instituttets dattervirksomhed skal revideres af to eksterne revisorer. Telefonisk blev begrundelsen beskrevet som værende af omkostningsbesparende karakter. To revisorer er fordyrende.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet har tidligere anvendt bank- og sparekasseloven § 34, stk. 3, til at give den ansøgte dispensation.

På denne baggrund og fordi dattervirksomheden kun har haft én valgt revisor gennem regnskabsåret 1998, blev det besluttet at give dispensation for regnskabsåret 1998.

Fra og med regnskabsåret 1999 er kravet om to revisorer derimod et lovkrav, hvis størrelseskravene er opfyldt, og der er ikke længere dispensationsadgang.

Finanstilsynet kan derfor ikke give tilladelse til, dattervirksom heder alene revideres af én statsautoriseret revisor, hvis moderselskabet revideres af to.

Lovændringen kan kort skitseres som følger:

I lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. med flere af 23. december 1998 er det præciseret, i hvilket omfang pengeinstituttet skal have to eksterne revisorer. I § 34, stk. 1 indsættes således:

"Pengeinstitutter skal have mindst én statsautoriseret revisor. Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. eller derover skal have mindst to revisorer."

I § 34, stk. 2 hedder det:

"Revisorerne i et pengeinstitut skal tillige være revisorer i pengeinstituttets dattervirksomheder."

§ 34, stk. 3, er ændret fra at være en bestemmelse, som giver adgang til at dispensere for stk. 2, til at være en egentlig undtagelsesbestemmelse, idet det præciseres at dattervirksomheder og moderselskaber, som ikke er hjemmehørende i Danmark, er undtaget fra bestemmelsen i stk. 2.

Senest opdateret 05-01-1999