Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 1 - Om opgørelse af engagement - afgørelse af 11. januar 1999

11-01-1999

Finanstilsynets afgørelse af 11. januar 1999.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet forespurgt, om et engagement med en privat person og et engagement med et selskab, hvor nævnte person ejede 25 % af aktiekapitalen samt var bestyrelsesmedlem og direktør, skulle betragtes som ét engagement.

De resterende 75 % af aktiekapitalen var ejet af "personens" søskende.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte telefonisk, at de to engagementer efter tilsynets opfattelse skulle ses under ét i relation til bank- og sparekasselovens § 23, idet det må lægges til grund, at nævnte person udøver kontrol med selskabet på grund af sin deltagelse i ledelsen sammenholdt med sit ejerskab.

Senest opdateret 11-01-1999