Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 a, stk. 2 - Om sædvanlige forretningsbetingelser og markedsbaserede vilkår

12-01-1999

Finanstilsynets afgørelse af 12. januar 1999.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet forespurgt, om et lån ydet til en direktion i et pengeinstitut, i henhold til et vilkår i en direktørkontrakt, hvorefter direktøren kan låne op til ½ mio.kr. til den i relation til obligationsrenten fastsatte mindsterente, er i strid med bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at der kun må ydes lån til den omfattede personkreds i henhold til instituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Det fremgår, at dette blandt andet indebærer, at den omfattede personkreds ikke må få del i personalebegunstigende ordninger.

Da lån til den nævnte mindsterente ikke kan antages at være givet på markedsbaserede vilkår, og i øvrigt må antages at være givet som en personale begunstigende ordning, er et lån i henhold til det konkrete vilkår i kontrakten ikke foreneligt med bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2.

Senest opdateret 12-01-1999