Bekendtgørelse om kapitaldækning § 12, nr. 2, litra a - Om vægtning af obligationer i Skibskreditfonden

24-02-1999

Finanstilsynets afgørelse af 24. februar 1999.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet forespurgt om hjemlen for vægtningen af Danmarks Skibskreditfond's obligationer i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Afgørelse/begrundelse:

Skibskreditfonden er et kreditinstitut, jf. art. 1, i 1. banksamordningsdirektiv, hvorefter et kreditinstitut er et foretagende, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning.

Tilgodehavender hos eller garanteret af Skibskreditfonden skal vægtes med 0,2, jf. art. 6 (1), litra b), nr. 7, i direktiv om solvensnøgletal for kreditinstitutter og kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, nr. 3, litra e).

Obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond skal derimod vægtes med 0,1, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, nr. 2, litra a).

Vægtningen af obligationer er foretaget med udgangspunkt i art. 11 (2), i direktiv om solvensnøgletal for kreditinstitutter. Art. 11 (2) foreskriver, at medlemsstaterne kan fastsætte en 10 % vægtning for de obligationer, som er defineret i artikel 22 (4), i direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

Definitionen i art. 22 (4), i direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer omfatter obligationer udstedt af et kreditinstitut, der har sit hjemsted i en medlemsstat, og som i henhold til lovgivningen er underkastet et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte indehaverne af disse obligationer. Specielt skal provenuet fra udstedelsen af disse obligationer i henhold til loven investeres i aktiver, som i tilstrækkelig grad i obligationernes samlede løbetid dækker de forpligtelser, der følger heraf, og som ifølge fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af påløbne renter i tilfælde af misligholdelse fra emittentens side.

Art. 22 (4) er gennemført ved § 1, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m., hvorefter de i § 60, stk. 1, og stk. 2, i lov om inve-steringsforeninger og specialforeninger fastsatte begrænsninger ikke finder anvendelse på værdipapirer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende kreditinstitutter godkendt af en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, når institutterne er optaget på en af Kommissionen udarbejdet liste.

Skibskreditfonden er omfattet af Kommissionens liste.

Med hjemmel i art. 11 (2), i direktiv om solvensnøgletal for kreditinstitutter kan obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond således vægtes med 0,1.

Senest opdateret 24-02-1999