Lov om banker og sparekasser m.v. § 18 a, stk. 1 - Vedrørende outsourcing af bevillingskompetence

01-09-1997

Finanstilsynets skrivelse af 1. september 1997.

Tilsynet har fået forelagt et pengeinstituts planer om indførsel af en ny procedure for restfinansiering af fast ejendom med anmodning om en overordnet godkendelse.

Ifølge planerne ønskede pengeinstituttet at etablere et sags- og bevillingssystem, hvorefter moderselskabet (realkredit) samt en ejendomsmæglerkæde skulle foretage en låneindstilling til pengeinstituttet med udgangspunkt i den overordnede kreditpolitik og retningslinjerne herfor. Der skulle udarbejdes en forretningsgang, hvorefter pengeinstituttet altid skulle forestå den endelige bevilling af lånet på baggrund af den foretagne låneindstilling. Realkreditinstituttet samt mæglerne skulle kunne udstede lånebevis betinget af pengeinstituttets endelige bevilling. Realkreditinstituttet og mæglerne skulle efter bevilling oprette lånet i pengeinstituttets edb-systemer, ekspedere sagen samt udbetale lånet på vegne af pengeinstituttet.

Pengeinstituttet skulle fastlægge og vedligeholde kriterier for bevilling af lån og garantier m.v. i form af et kreditscoresystem. Endvidere skulle pengeinstituttet udarbejde instrukser og forretningsgange for udarbejdelse og kontrol af den nødvendige lånedokumentation. Pengeinstituttet ville følgende udtage og kontrollere en given del af sagerne, som er sagsbehandlet i realkreditinstituttet og hos mæglerne.

Tilsynet meddelte, at lånesagsbehandlingen og administrationen af ovennævnte lån sker på vegne af pengeinstituttet og derved på pengeinstituttets ansvar. Bestyrelsen og direktionen i pengeinstituttet skal i henhold til bank- og sparekasselovens § 18 a, jf. aktieselskabslovens § 54 sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Endvidere skal ledelsen sørge for, at der er en god administrativ praksis og fyldestgørende interne kontrolprocedurer.

Dette indebærer efter Finanstilsynets opfattelse bl.a. følgende:

- Pengeinstituttet skal udarbejde en kreditpolitik samt fastlægge retningslinjer for kreditbehandlingen i henholdsvis realkreditinstituttet og hos mæglerne.

- Det skal sikres, at ovennævnte kreditscoresystem udvikles og vedligeholdes af pengeinstituttet, samt at der sker en løbende kontrol af, at de indtastede oplysninger er korrekte.

- Realkreditinstituttets adgang til pengeinstituttets edb-systemer skal være begrænset til behandling af de omtalte lån. Mæglernes adgang til pengeinstituttets edb-systemer skal være begrænset til indtastning og videresendelse af oplysninger til lånesagsbehandlingen.

- Der skal etableres et system til kontrol af lånesagsbehandlingen, oplysninger der indkodes i edb-systemet, samt udbetaling og efterfølgende administration af lånet.

- I henhold til bank- og sparekasselovens § 18 a, stk. 1, jf. aktieselskabslovens § 54, stk. 3, skal bestyrelsen og direktionen for pengeinstituttet påse at bogføring og formueforvaltning sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen sker på en betryggende måde. Bogføring og formueforvaltning skal endvidere kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Når bogføringen overlades til realkreditinstituttet kræves der meget klare retningslinjer for proceduren. Der skal endvidere være en nær kontrol af input såvel som output af bogføringssystemet. Den eksterne revision skal godkende systemet og den interne revision skal løbende kontrollere systemet. Bogføringsadgangen skal begrænses til få personer i realkreditinstituttet. -

Det skal endvidere sikres, at reglerne i bank- og sparekasseloven § 54, stk. 2 og realkreditloven § 101, stk. 6 omkring tavshedspligt overholdes.

Senest opdateret 01-09-1997