Lov om banker og sparekasser m.v. § 54

19-06-1997

Finanstilsynets skrivelse af 19. juni 1997 vedrørende pengeinstitutters tavshedspligt

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 54

1. Finanstilsynets skrivelse af 19. juni 1997 vedrørende pengeinstitutters tavshedspligt.

Tilsynet er blevet spurgt, om tavshedspligtbestemmelserne i bank- og spare-kasselovens § 54, stk. 2, er til hinder for i en kortere periode at ansætte en konsulent fra et udenlandsk firma i et dansk pengeinstitut til at teste et ratingsystem udarbejdet af instituttet. Konsulenten ville i sin ansættelsesperiode få adgang til oplysninger om kunders navn og rating.

Tilsynet meddelte, at da pengeinstituttet havde oplyst, at konsulenten skulle ansættes i instituttet ville konsulenten være omfattet af bank- og sparekasse-lovens § 54, stk. 2 og ville kunne straffes efter denne bestemmelse.

Bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, er således ikke til hinder for test af ratingsystem som ovenfor beskrevet.

2. Finanstilsynets skrivelse af 24. oktober 1997.

Tilsynet har fået oplyst, at der har været tilfælde, hvor et internationalt ratingfirma i forbindelse med rating af danske pengeinstitutter har ønsket oplysninger om enkeltengagementer i institutterne. Oplysningen ønskedes en-ten givet med angivelse af de enkelte debitorers navne eller i en form, hvor det trods anonymisering var muligt for ratingfirmaet at identificere debitorerne.

Tilsynet meddelte de omhandlede institutter, at afgivelse af oplysninger af denne art er i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2.

3. Finanstilsynets skrivelse af 22. december 1997.

Tilsynet har modtaget en klage over et pengeinstituts videregivelse af oplysninger om en forenings kontoforhold til en person, der ikke længere var tegningsberettiget.

Tilsynet meddelte, at tilsynet ikke normalt behandler klager over pengeinstitutter.

Tilsynet oplyste dog, at det følger af bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, at ansatte m.fl. i pengeinstitutter ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger som de under udøvelse af deres hverv har fået kendskab til. Det er

Finanstilsynets opfattelse, at tavshedspligten ligeledes gælder i forhold til personer, der ifølge en forenings vedtægter ikke længere er tegningsberettigede.

Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at tilsynet ikke hermed havde taget stilling til, hvorvidt der i den konkrete sag var sket en overtrædelse af tavshedspligten.

Finanstilsynet kunne således ikke oplyse, hvorvidt tilsynet foretager sig videre i sagen, idet dette alene er et spørgsmål mellem pengeinstitutterne og tilsynet.

4. Finanstilsynets notat af 4. december 1997 og skrivelse af 23. december 1997.

Tilsynet har i den konkrete situation taget stilling til et pengeinstituts videregivelse af oplysninger om hensættelser indenfor koncernen.

Indenfor koncerner kan videregives "sædvanlige kundeoplysninger" jf. bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, 3. pkt. Det fremgår af lovbemærkningerne, at "sådanne oplysninger kan være almindelige stamoplysninger (kon-tohaver navn, adresse, stilling m.v.). Endvidere kan der være tale om oplysninger af økonomisk karakter (kontienes art, antal og størrelse)."

Tilsynet finder ikke, at oplysninger om hensættelser er en sædvanlig kundeoplysning. Der er tale om en for kunden meget belastende oplysning, idet der er tale om en subjektiv vurdering af kundens økonomi og kreditværdighed.

Finanstilsynet påtalte, at tavshedspligtreglerne i en periode ikke blev overholdt, ligesom det blev pålagt instituttet at sørge for fremtidig overholdelse af reglerne.

Senest opdateret 19-06-1997