Lov om banker og sparekasser m.v. § 1 a, stk. 3. - Vedrørende pengeinstituttets drift af forsikringsselskaber

06-06-1997

Finanstilsynets skrivelse af 6. juni 1997.

Tilsynet er blevet anmodet om en fortolkning af bank- og sparekasselovens regler vedrørende pengeinstitutters ejerinteresse i forsikringsselskaber.

Tilsynet meddelte, at det fremgår af bank- og sparekasselovens § 1 a, stk. 3, at "Pengeinstituttet må gennem datterselskaber drive forsikringsvirksomhed og realkreditvirksomhed."
Tilsynet fortolker i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens § 37 a reglen således, at der er tale om, at et pengeinstitut driver forsikringsvirksomhed, hvis pengeinstituttet:

- besidder flertallet af stemmerettighederne i en virksomhed,

- er aktionær, anpartshaver eller ejer andre dele af en virksomheds egenkapital (virksomhedsdeltager) og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan,

- er virksomhedsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over virksomheden på grund af vedtægter eller aftale med denne i øvrigt,

- er virksomhedsdeltager og i medfør af aftale med andre aktionærer, anpartshavere eller ejere af andele af egenkapitalen råder over flertallet af stemmerettighederne i virksomheden eller

- besidder kapitalandele i en virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over denne.

Såfremt et pengeinstitut driver forsikringsvirksomhed, som defineret oven-for, gælder der bl.a. særlige regler for opgørelse af solvensen, jf. bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 9 og 10 vedrørende den ansvarlige kapital.

Herudover gælder de almindelige regler for pengeinstitutters adgang til at eje aktier, anparter eller andre andele af egenkapitalen i et selskab også for andele i et forsikringsselskab.

Det følger således af bank- og sparekasselovens § 24, stk. 1-3 at:

- et pengeinstitut ikke må eje eller belåne kapitalandele i et enkelt selskab til et højere bogført beløb end 15 % af pengeinstituttets ansvarlige kapital før fradrag i henhold til § 21 a, stk. 10,

- et pengeinstituts beholdning af kvalificerede andele, jf. § 7 b, stk. 2, ikke må overstige 60 % af pengeinstituttets ansvarlige kapital før fradrag i henhold til § 21 a, stk. 10. Den bogførte værdi af de kapitalandele, som et pengeinstitut har erhvervet, må ikke overstige 100 % af pengeinstituttets ansvarlige kapital,

- et pengeinstitut kan overskride grænserne i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., når der foretages fradrag for den overskydende del ved beregning af den ansvarlige kapital.

Senest opdateret 06-06-1997