Lov om banker og sparekasser m.v. § 1, stk. 6 - Vedrørende redelig forretningsskik og god pengeinstitutpraksis i relation til afvisning af kunder

07-07-1997

Finanstilsynets skrivelse af 7. juli 1997.

1. Finanstilsynets skrivelse af 7. juli 1997 vedrørende redelig forretningsskik og god pengeinstitutpraksis i relation til afvisning af kunder.

Tilsynet har modtaget en klage over et pengeinstitut, der har afvist at oprette en indlånskonto for en politisk forening hjemmehørende i udlandet, samt afvist at overføre en kundes indlånskonti fra én afdeling til en anden.

Tilsynet meddelte, at det følger af bank- og sparekasselovens § 1, stk. 6, 1. pkt., at pengeinstitutter skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god pengeinstitutpraksis.

Kravet efter bank- og sparekasselovens § 1, stk. 6, angår indlånsengagementer i pengeinstituttet som helhed. Spørgsmål om, i hvilke af flere mulige afdelinger af samme pengeinstitut det enkelte indlånsengagement skal
administreres, falder således udenfor bestemmelsen.

Bank- og sparekasselovens § 1, stk. 6, finder anvendelse på her i landet etablerede pengeinstitutter. Den omstændighed, at foreningen er hjemme-hørende i udlandet ville efter Finanstilsynets opfattelse ikke selvstændigt kunne begrunde, at der ikke var sket en overtrædelse af bank- og sparekas-selovens § 1, stk. 6.

Som udgangspunkt fandt Finanstilsynet, at en borger eller en virksomhed, der er engageret i lovlige politiske aktiviteter skal have mulighed for at få oprettet en indlånskonto i et pengeinstitut.

Finanstilsynet henviste i den forbindelse henvise til, at forholdet navnligt vil gøre sig gældende i tilfælde, hvor pengeinstituttet er landsdækkende.

I det konkrete tilfælde fandt Finanstilsynet imidlertid, at det måtte tillægges afgørende vægt, at klager havde optrådt truende overfor dele af instituttets personale.

På denne baggrund fandt Finanstilsynet ikke, at der var sket en overtrædelse af bank- og sparekasselovens § 1, stk. 6.

Det var imidlertid Finanstilsynets vurdering, at instituttets begrundelse ikke levede op til kravet om en saglig og klar begrundelse.

2. Finanstilsynets skrivelse af 28. november 1997 vedrørende tilsynets udarbejdelse af responsa.

Tilsynet er blevet anmodet om, at besvare forskellige spørgsmål i relation til en retssag.

Tilsynet meddelte hertil, at tilsynet ikke har mulighed for at udarbejde re-sponsa til brug for verserende retssager.

Der henvistes i stedet til offentliggjorte principielle afgørelser i kommen-teret bank- og sparekasselov samt tilsynets beretninger.

Senest opdateret 07-07-1997