Lov om banker og sparekasser m.v. § 22, stk. 1 - Vedrørende varsel for udskydelse af rentebetaling på supplerende kapital

22-12-1997

Finanstilsynets skrivelse af 22. december 1997.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 22

Tilsynet er af et pengeinstitut blevet anmodet om en fortolkning af bank- og sparekasselovens § 22 samt bekendtgørelse nr. 1040 af 15. december 1995 om efterstillet kapital.

Instituttet har oplyst, at det er ved at udarbejde et program til udstedelse af supplerende kapital. I den dokumentation, der udarbejdes i forbindelse med programmet, er der bl.a. en bestemmelse om, at instituttet som udsteder af supplerende kapital forpligter sig til at give 8 dages varsel til obligations- ejerne/indskyderne, såfremt instituttet ønsker at benytte sig af retten til at udskyde betaling af renter af den supplerende kapital som følge af, at instituttet ikke opfylder solvenskravet i bank- og sparekasse- loven.

Tilsynet meddelte, at det følger af § 4 i bekendtgørelse om efterstillet kapi-tal, at instituttet skal have ret til at udskyde betaling af renter på kapitalind-skud i henhold til bank- og sparekasselovens § 22, stk. 1, såfremt solven-skravet i bank- og sparekasselovens § 21, stk. 1, ikke opfyldt på forfaldstids-punktet og

Finanstilsynet har bestemt, at instituttet skal indkalde den efter vedtægterne øverste myndighed og redegøre for instituttets økonomiske forhold, jf. bank- og sparekasselovens § 43, stk. 2, 2. punktum.

Tilsynet meddelte, at formålet med bestemmelsen er at forbedre et instituts mulighed for fortsat drift, når instituttet er i en økonomisk trængt situation.

Finanstilsynet finder, at et varsel på 8 dage vil være i strid med bestemmel-sen, idet det samtidig er Finanstilsynets erfaring, at krisesituationer ofte skal løses i løbet af ganske få dage.

Senest opdateret 22-12-1997