Lov om banker og sparekasser m.v. § 49, stk. 5, 3. pkt. - Vedrørende underskrift af rapport efter ordinær undersøgelse

01-04-1997

Finanstilsynets skrivelse af 1. april 1997.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 49

Tilsynet er blevet anmodet om en udtalelse i forbindelse med et instituts modtagelse af rapport i henhold til bank- og sparekasselovens § 49, stk. 5, efter en ordinær undersøgelse. Instituttet var af den opfattelse, at rapportens indhold tilhørte småtingsafdelingen, og derfor ikke kunne karakteriseres som værende "lovovertrædelser og andre kritisable forhold". Instituttet fandt således ikke, at rapportens indhold gav anledning til, at instituttets ledelse og revision skulle underskrive rapporten.

Tilsynet meddelte i den anledning, at bank- og sparekasselovens § 49, stk. 5, 3. pkt., pålægger Finans-tilsynet at fremsende en skriftlig rapport om lovovertrædelser og andre kritisable forhold. I tilfælde, hvor sådanne forhold ikke foreligger, kan Finanstilsynet undlade at fremsende rapporten, men der er ikke i loven noget forbud mod at fremsende en rapport.

Det er Finanstilsynet, der tager stilling til, om der foreligger lovovertrædelser eller kritisable forhold. Hvorvidt pengeinstituttet er enig i tilsynets vurdering er uden betydning.

I henhold til bank- og sparekasselovens § 49, stk. 5, 3. pkt., skal ledelse og revision i et pengeinstitut, der er blevet undersøgt, ved sin underskrift bekræfte at være gjort bekendt med indholdet af den rapport Finanstilsynet fremsender i anledning af denne undersøgelse, og derefter tilbagesende den underskrevne rapport til Finanstilsynet.

I forbindelse med tilbagesendelsen er der endvidere mulighed for at fremkomme med eventuelle kom-mentarer til Finanstilsynets rapport, såfremt ledelsen eller revisionen ikke er enig i indholdet.

Overtrædelse af bank- og sparekasselovens § 49, stk. 5, 3. pkt., straffes med bøde eller hæfte, jf. bank- og sparekasselovens § 54, stk. 1.

Senest opdateret 01-04-1997