Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere BSL § 54, stk. 2) - Om videregivelse af oplysninger til kreditoplysningsbureau - afgørelse af 20. april 1989

20-04-1989

Finanstilsynets afgørelse af 20. april 1989.

Sagsfremstilling:

En sparekasse har anmodede Finanstilsynet om en udtalelse vedrørende indberetning til kreditoplysningsbureau i tilfælde, hvor indkaldelse af debitor vedr. misligholdt fordring afvises af fogedretten pga., at der inden for de sidste 6 måneder er afgivet insolvenserklæring.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet udtalte i den forbindelse, at pengeinstitutters tavshedspligt i henhold til bank- og sparekasseloven kun kunne brydes, hvor dette var udtrykkeligt pålagt ved lov samt ved pengeinstitutters afgivelse af soliditetsoplysninger, hvor " vejledende regler for pengeinstitutters afgivelse af soliditetsoplysninger" (Finansrådet 1988) var iagttaget.

Herudover kunne pengeinstitutter kun videregive offentligt tilgængeligt oplysninger.

Offentligt tilgængelige oplysninger var tidligere defineret således, at i sager, hvor det var nødvendigt at opnå dom over debitor, kunne oplysninger først videregives, når der var afsagt dom. I sager, hvor kreditor var i besiddelse af grundlag for tvangsfuldbyrdelse og kunne gå direkte til fogedretten, måtte indberetning til kreditoplysningsbureau først finde sted, når der havde været afholdt fogedretsmøde, og der dermed var sket tilførsel til fogedretsprotokollen.

Såfremt det ikke var muligt at få afholdt fogedretsmøde, fordi debitor havde afgivet insolvenserklæring inden for de sidste 6 måneder, kunne der ske indberetning til kreditoplysningsbureau på tidspunktet for fogedrettens afvisning af udlægsforretningen.

Senest opdateret 20-04-1989