Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Videregivelse af oplysninger i separationssag

08-10-1987

Finanstilsynets afgørelse af 8. oktober 1987.

Sagsfremstilling:

Tilsynet har taget stilling i en sag, hvor en mand i forbindelse med en separation overtog hustruens kassekredit. Da banken betragtede hustruen som kontohaver, nægtede den at give manden oplysning vedrørende kontoen med henvisning til det almindelige princip om bankhemmelighed, herunder oplysning om renter og provision vedrørende en nærmere angivet periode til brug for mandens selvangivelse.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet fandt, at der ikke ved mandens overtagelse af kassekreditten i forbindelse med delingen af fællesboet blev rettet anmodning til banken om kontoens overgang til denne, og uanset hustruens nægtelse af, at oplysningerne blev givet, ville det ikke være i strid med reglen om bankhemmelighed, at banken meddelte manden oplysninger om renter m.v. på den indfriede kassekredit, under forudsætning af, at det overfor banken blev dokumenteret, at han havde ret til skattemæssigt fradrag for disse beløb.

Senest opdateret 08-10-1987