Vejledning om forsvarlig finansieringsstruktur i forhold til NEP- og gældsbufferkravet

16-11-2023

Finanstilsynet offentliggør hermed vejledning om forsvarlig finansieringsstruktur i forhold til NEP- og gældsbufferkravet. Det er vigtigt, at institutterne løbende efterlever deres NEP- og gældsbufferkrav, og at institutternes ledelser fastsætter målsætninger, der sikrer dette. Denne vejledning opridser de væsentligste overvejelser, kreditinstitutterne bør gøre sig, når de opgør deres målsætning for overdækning på NEP- og gældsbufferkrav.

Hensigten med vejledningen er at skabe klarhed over, hvilke principper institutterne i udgangspunktet bør fastsætte et fornuftigt mål for overdækning på NEP- og gælds-bufferkrav.

Hvad indebærer vejledningen

Pengeinstitutter er i overensstemmelse med BRRD II underlagt et NEP-krav, hvorefter de skal have nok nedskrivningsegnede passiver til, at den valgte afviklingsstrategi for det pågældende institut kan gennemføres. Realkreditinstitutter er ikke underlagt et NEP-krav, men er i stedet underlagt et gældsbufferkrav, som har samme formål som NEP-kravet. 

Institutter, der dækker deres NEP- og gældsbufferkrav med gældsudstedelser, påtager sig en risiko for, at instrumenterne ikke kan refinansieres, når de forfalder. Det er erfaringen, at ingen institutter i praksis kan forvente at kunne have uhindret markedsadgang til hver en tid. Danske penge- og realkreditinstitutter bør derfor samlet set sikre en tilpas overdækning på NEP- og gældsbufferkravet, så institutterne ikke kommer i konflikt med kravene i perioder med begrænset adgang til de finansielle markeder. Vejledningen lægger op til, at det enkelte institut ser på sit behov for at nyudstede og refinansiere sine NEP- og gældsbufferinstrumenter i et treårigt hårdt stressscenarium, og hvilke sårbarheder dette giver instituttet, samt sammenholder dette med forsigtige antagelser om instituttets egen markedsadgang under stress.

Institutterne forventes i den forbindelse at kunne dokumentere, hvordan instituttets målsætning er beregnet, herunder ud fra instituttets stresstest, udstedelsesbehov og forfaldsprofil. Instituttet forventes også at kunne dokumentere, hvilken markedsadgang instituttet har under hårdt stress.

Indberetning

Som led i arbejdet med vejledningen, fastsatte Finanstilsynet i midten af 2022 krav til institutterne om kvartalsvist at indberette institutternes målsætning for overdækning på NEP-krav, samt hvilken andel af målsætningen der vedrører dækning af refinansieringsrisici. Denne indberetning skete i skema ONep i KUNS/KUNC.

Kravet om denne indberetning bortfalder hermed, og skema ONep udgår dermed af indberetningsformularen KUNS/KUNC med virkning fra og med tredje kvartal 2023.

Læs hele vejledningen.

Senest opdateret 24-11-2023