Vejledende udtalelse om fortjenstmargen for livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforretning (SUL)

16-05-2023

Finanstilsynet har offentliggjort en vejledende udtalelse om livsforsikringsselskabers regnskabsmæssige behandling af fortjenstmargen i deres syge- og ulykkesforretning (SUL). Den vejledende udtalelse medfører større gennemsigtighed om forventet fortjeneste og tab på SUL-forretningen og skal ses i lyset af kravet om, at selskabernes SUL-forretning og pensionsforretning hver især skal være holdbare.

Udgangspunktet for livsforsikringsselskaber er, at de ikke i samme selskab må drive livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsselskaber kan dog få tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i form af syge- og ulykkesforsikring. Selskaberne skal da sikre særskilt forvaltning af de to virksomhedsområder, så der er en klar adskillelse mellem livsforsikringsvirksomheden og skadesforsikringsvirksomheden, og de to virksomhedsområder skal hver især være forretningsmæssigt holdbare.

Finanstilsynet påpeger med den vejledende udtalelse, at fortjenstmargen i livsforsikringsselskabernes skadesforsikringsvirksomhed og fortjenstmargen i selskabernes livsforsikringsvirksomhed skal adskilles i årsregnskabet, uanset om pensionsaftalen med kunden både omfatter pensionsopsparing og SUL. Fortjenstmargen er den forventede fremtidige fortjeneste på indgåede forsikringskontrakter, herunder pensionsaftaler. Fortjenesten skal optages i regnskabets balance under hensættelser til forsikringskontrakter, og kan kun indtægtsføres i takt med, at kontrakten afløber og fortjenesten realiseres. Hvis SUL-virksomheden forventeligt medfører et tab, skal dette udgiftsføres med det samme, fordi fortjenstmargen ikke kan være negativ. Tilsvarende gælder, hvis livsforsikringsvirksomheden forventeligt medfører et tab. 

Den vejledende udtalelse understøtter og skaber større gennemsigtighed om kravene til særskilt forvaltning og særskilte holdbare forretningsmodeller.
 
Finanstilsynets vejledende udtalelse fortolker gældende regler. 

Finanstilsynet ændrer samtidigt regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med tilsvarende krav om særskilt opgørelse af fortjenstmargen på pensionsopsparing og risikodækning (f.eks. tab af erhvervsevne), hvor risikodækningen tegnes som et livsforsikringsprodukt. Ændringen sikrer bedre overensstemmelse med EU-regnskabsdirektivet og skaber større gennemsigtighed om selskabernes forventede fremtidige fortjeneste på forskellige produkttyper. Derudover sikrer ændringen level playing field mellem livsforsikringsselskaberne, uanset om disse anvender et skadesforsikringsprodukt (SUL) eller et livsforsikringsprodukt til at dække risikodækningen i kundens pensionsaftale.

Den vejledende udtalelse har virkning fra 28. april 2023 og ændringen af regnskabsbekendtgørelsen træder i kraft 1. juni 2023 med virkning for regnskabsåret 2023. 

Vejledende udtalelse om fortjenstmargen for livsforsikringsselskaber.

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Senest opdateret 16-05-2023