Redegørelse om inspektion i Hvidbjerg Bank

16-04-2019

Finanstilsynet gennemførte i december 2018 til januar 2019 en ordinær inspektion i Hvidbjerg Bank, hvor de væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionel pengeinstitutvirksomhed, hvor kundeindlån i altovervejende grad finansierer kundeudlån. Banken har fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder, der i overvejende grad hører til i den nordvest- og midtjyske region. Bankens primære markedsområde er i forretningsmodellen defineret som værende inden for 75 km fra den enkelte filial. Bankens primære forretningsområde er således meget bredt og differentieret, og banken fik i den forbindelse påbud om, at forretningsmodellen ikke i tilstrækkelig grad præciserer, hvordan banken ønsker at drive forretning i de forskellige geografiske områder.

Banken er et mindre pengeinstitut, og der gælder et proportionalitetsprincip for organisatorisk ansvarsopdeling. Dog skal det som minimum sikres tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger på områder, hvor fuldstændig funktionsadskillelse ikke er muligt som følge af bankens størrelse. Banken fik et påbud for ikke at have indført tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger på enkelte ansvarsområder.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet stikprøver af i alt 64 udlån, heraf 15 kreditforringede udlån, 15 udlån med forhøjet kreditrisiko og 10 svage udlån. Desuden blev der gennemgået 20 nye udlån og et udsnit af bankens største udlån. I alt svarede de gennemgåede udlån til cirka 14 procent af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger pr. 30. juni 2018.

Finanstilsynet var generelt enige med banken i forhold til risikoklassifikation af kunderne, dog viste kreditgennemgangen enkelte vandringer mod dårligere bonitet og højere kreditrisiko end opgjort af banken pr. 30. juni 2018.

Kreditboniteten af bankens udlån var generelt dårligere end i sammenlignelige institutter. Næsten 60 pct. af bankens store udlån på over 2 pct. af kapitalgrundlaget viste enten svaghedstegn, var svage eller var kreditforringende. Når kunderne har disse karakteristika nu, hvor konjunkturerne generelt er ganske gode, så er der store risiko for væsentlig forværring ved konjunkturtilbageslag.

Finanstilsynet konstaterede, at opgørelsen af bankens individuelle solvensbehov på enkelte områder ikke i tilstrækkelig grad blev understøttet af relevante analyser og dokumentation. Banken fik et påbud om at sikre en forsvarlig opgørelse af det individuelle solvensbehov. Bankens kapitalisering er lavere og mere kompleks end sammenlignelige institutter. Banken har i tredje kvartal 2018 en kapitalprocent på 15,2 og en egentlig kernekapitalprocent på 11,3. De tilsvarende tal for gennemsnittet af gruppe 3 institutter er hhv. 18,7 pct. og 16,7 pct.

 

Senest opdateret 16-04-2019