Redegørelse om inspektion i Qudos Insurance A/S

25-03-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i efteråret 2013 på inspektion i Qudos Insurance A/S. Det afsluttende møde blev holdt i december.
På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold med størst fokus på reassuranceforholdene og kapitalgrundlaget.

Sammenfatning og risikovurdering

Qudos Insurance A/S (Qudos) blev stiftet i oktober 2011 som et datterselskab af det canadiske forsikringsselskab EGI Financial Holdings Inc. Den gennemførte inspektion var den første efter selskabets stiftelse.
 
Qudos Insurance A/S tilbyder forsikringer til private husholdninger og mindre erhvervsvirksomheder i en række europæiske lande. Selskabet  tegner udelukkende forsikringer gennem forsikringsagenter, som også udsteder policer og foretager præmieopkrævningen. Selskabets største områder er motorcykler og taxaflåder i England, ejerskifte- og sundhedsforsikring i Danmark samt motoransvar i Grækenland, der er koncentreret på få agenter. Skadesbehandlingen er outsourcet til eksterne skadesbehandlere, der ved store skader indhenter tilladelse fra Qudos.

Selskabet er siden starten vokset kraftigt og nåede allerede i første halvår 2013 over niveauet for hele 2012.  Finanstilsynet gav bestyrelsen en risikooplysning om de særlige risici, der er forbundet med en så kraftig vækst sammenholdt med, at den største del af forretningen er placeret udenfor Danmark. Det er Finanstilsynets opfattelse, at den kraftige vækst stiller store krav til opfølgningen på erstatningshensættelserne.

Finanstilsynet kunne ved gennemgangen af selskabets agentaftaler og de tilknyttede genforsikringskontrakter ikke vurdere erstatningshensættelserne og de enkelte porteføljers lønsomhed, da datagrundlaget var for begrænset. Erstatningshensættelserne er baseret på en kombination af sag-til-sag hensættelser og ledelsens skøn over udviklingen. Finanstilsynet forventer, at selskabet løbende øger anvendelsen af skadehistorik til beregning af hensættelserne. En benchmarking af selskabets samlede hensættelser og selskabets anvendte antagelser giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til at tilsidesætte selskabets vurdering af, at hensættelserne er tilstrækkelige. Finanstilsynet vil nøje følge dette område.

Ved gennemgangen af selskabets investeringsområde fandt Finanstilsynet, at selskabets investeringsretningslinjer ikke indeholder et risikomål for investeringer i aktier og et risikomål for de samlede investeringer. Investeringsretningslinjerne indeholder ikke instruks om rapportering til bestyrelsen, ligesom der ikke rapporteres til bestyrelsen i forhold til benchmark. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om at udarbejde investeringsretningslinjer, der lever op til de gældende regler og sikrer en tilstrækkelig rapportering til bestyrelsen.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets kapitalforhold og fandt, at selskabets kapitalnødplan ikke indeholder operationelle procedurer for kapitalfremskaffelse, der kan anvendes i praksis i tilfælde af, at selskabets kapitalplan ikke holder. Finanstilsynet påbød derfor Qudos Insurance at udarbejde en kapitalnødplan, der tager udgangspunkt i kapitalplanen og indeholder en realistisk tidshorisont for genopretning af selskabet i tilfælde af, at kapitalplanens forudsætninger brister.

Endvidere har Qudos indgået en aftale med moderselskabet om koncerninterne transaktioner. Finanstilsynet fandt, at denne aftale ikke lever op til reglerne om koncerninterne transaktioner, da bl.a. afregning ikke foregår på markedsbaserede vilkår. Finanstilsynet påbød derfor selskabet, at de koncerninterne transaktioner skal indgås på skriftligt grundlag og leve op til de gældende regler.

På grund af selskabets særlige forretningsmodel er forholdet mellem Qudos’ samlede tilgodehavender og selskabets bruttopræmier væsentligt højere end andre direkte tegnende forsikringsselskabers tilgodehavender. Finanstilsynet gav på den baggrund selskabet en risikooplysning om at være særligt opmærksom på denne væsentlige risiko.

Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af genforsikringsaftalerne, at selskabet genforsikrer en stor del af sin forretning til et enkelt genforsikringsselskab. Finanstilsynet vurderer, at dette genforsikringsselskab ikke har tilstrækkelig styrke til at modtage denne risiko. Det betyder, at genforsikringsselskabet ikke kan give solvenslettelse i Qudos’ opgørelse af kapitalkravet, og Finanstilsynet gav derfor påbud om, at Qudos fremadrettet skal opgøre sit kapitalkrav uden denne lettelse.

Selskabet havde inden inspektionen opgjort det individuelle solvensbehov til 21,8 mio. kr. og kapitalkravet til 36,2 mio. kr. inklusive solvenslettelsen fra genforsikringsselskabet, mens basiskapitalen var opgjort til 67,3 mio. kr.

Som følge af Finanstilsynets påbud var solvensbehovet ultimo 2013 opgjort til 47,3 mio. kr. og kapitalkravet til 76,0 mio. kr. Basiskapitalen var opgjort til 68,8 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til kravet til basiskapitalens størrelse var således 90,5 pct. og dermed utilstrækkelig.
Som følge af dette har Qudos Insurance siden fået tilført kapital, så selskabet nu lever op til kapitalkravet.

 

Senest opdateret 25-03-2014