Statistiske analyser

167 resultater

 • Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed 2015
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, Taler og artikler
  Forsikringsmæglernes omsætning steg i 2015 med 3 pct. til 1.271 mio. kr.
 • Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2016
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Taler og artikler, Realkreditinstitutter
  Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber
 • Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Taler og artikler
  Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber:
 • Markedsudvikling i 2015 for firmapensionskasser
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Firmapensionskasser
 • Markedsudviklingen i 2015 for kollektive investeringer
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Taler og artikler
  Kollektive investeringer dækker over både investeringsforeninger og alternative investeringsfonde. Alternative investeringsfonde er til forskel fra investeringsforeninger ikke underlagt direkte tilsyn, men derimod indirekte via tilsyn med forvalteren.
 • Markedsudvikling i 2015 for Skadeforsikringsselskaber
  Emne:
  2015, Forsikring og pension, Markedsudvikling, Taler og artikler
  Årets resultat før skat faldt i 2015 med knap 4 mia. kr. for branchen under ét til i alt 7,3 mia. kr. grundet en negativ udvikling i både det forsikringstekniske resultat og investeringsafkastet.
 • Markedsudvikling i 2015 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, Taler og artikler
  Det samlede kapitalkrav for alle livsforsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser var ultimo 2015 på 68,2 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 16 pct. i forhold til ultimo 2014. Samtlige selskaber havde tilstrækkelig kapitalstyrke til at modstå Finanstilsynets røde risikoscenarie ultimo 2015.
 • Markedsudviklingen i 2015 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, Taler og artikler
  I 2015 opnåede realkreditinstitutterne en betydelig resultatforbedring. Resultatet steg fra 8,7 mia. kr. i 2014 til 14,6 mia. kr. i 2015. Forbedringen kan især henføres til øgede nettorenteindtægter, lavere nedskrivninger samt et forbedret resultat af kapitalandele
 • Markedsudviklingen i 2015 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Taler og artikler, Fondsmæglerselskaber
  Fondsmæglerselskaberne fik samlet set et bedre resultat i 2015 end året før. Den stigende kerneindtjening fra netto kurtager, gebyrer og provisionsindtægter var som tidligere primært drevet af porteføljepleje og investeringsrådgivning.
 • Markedsudviklingen for pengeinstitutter 2015
  Emne:
  Artikler og analyser, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Taler og artikler, 2015, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutternes regnskaber viste samlet set fremgang i 2015, godt hjulpet af lave nedskrivninger. Basisindtjeningen er dog under pres fra det lave renteniveau. Finanstilsynet opfordrer institutterne til at være forsigtige med udbyttebetaling og aktietilbagekøb.
 • Markedsudviklingen i 2014 for Firmapensionskasser
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Taler og artikler, Forsikring og pension
  Hovedkonklusioner for firmapensionskasserne 2014.
 • Markedsudviklingen i 2014 for forsikringsmæglervirksomhed
  Emne:
  2014, Taler og artikler, Markedsudvikling, Forsikring og pension, Artikler og analyser
  Hovedkonklusioner for forsikringsmæglervirksomhed 2014.
 • Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2015
  Emne:
  2015, Taler og artikler, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber
 • Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2015
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, Taler og artikler
  Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber
 • Markedsudviklingen i 2014 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Taler og artikler, Forsikring og pension
  De danske skadeforsikringsselskaber opnåede samlet set en fremgang i resultatet på 3,1 mia. kr. i 2014. Selskaberne fik således et samlet resultat før skat på 11,3 mia. kr.
 • Markedsudviklingen i 2014 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Taler og artikler, Pensionskasse
  De danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opnåede samlet set et investeringsafkast på 248 mia. kr. i 2014. Det viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.
 • Markedsudviklingen i 2014 for pengeinstitutter
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Taler og artikler
  De danske pengeinstitutter opnåede med 16,3 mia. kr. i 2014 et samlet overskud på niveau med året før. Kerneindtjeningen fra nettorente- og gebyrindtægter er steget i forhold til sidste år. Det viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.
 • Markedsudviklingen i 2014 for kollektive investeringer
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, Taler og artikler
  Investeringsforeningernes samlede formue voksede sidste år med 15,7 pct. til i alt 745 mia. kr. Det viser Finanstilsynets analyse af markedsudviklingen i 2014.
 • Markedsudviklingen i 2014 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Taler og artikler
  De danske fondsmæglerselskaber opnåede i 2014 et samlet årsresultat før skat på 1.048 mio. kr. mod 827 mio. kr. året før. Det svarer til en stigning på 26,6 pct. Fremgangen i nettoindtjeningen skyldes dog primært et ekstraordinært resultat fra aktiviteter under afvikling i et enkelt selskab, viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.
 • Markedsudviklingen i 2014 for Realkreditinstitutter
  Emne:
  2014, Artikler og analyser, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, Taler og artikler
  De danske realkreditinstitutter opnåede i 2014 samlet set en fremgang i resultatet på 15 pct. i forhold til året før. I absolutte tal var fremgangen på 1,3 mia. kr. Resultatforbedringen skyldtes primært øgede nettorenteindtægter, der især kan henføres til øgede bidragsindtægter og stigende udlån, fremgår det af Finanstilsynets analyse af institutternes årsregnskaber.