Opmærksomhedspunkter på forbrugerområdet til penge- og realkreditinstitutter, ejendoms-kreditselskaber og forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med COVID-19

Finans Danmark har i lyset af udbruddet af COVID-19 tilkendegivet, at penge- og realkreditinstitutter vil yde bistand til privatkunder i form af henstand, hvor følgerne af COVID-19 for en stund har bragt dem i en svær økonomisk situation.

 

Finanstilsynet finder det meget positivt, at den finansielle sektor er klar til at yde bistand til privatkunderne. En sådan bistand skal ske indenfor rammerne af den forbrugerbeskyttende lovgivning. Dette gælder ikke kun for penge- og realkreditinstitutter, men også ejendomskreditselskaber og forbrugslånsvirksomheder.

 

Det betyder blandt andet, at når virksomheder giver tilbud om foreløbige foranstaltninger, skal der være fuld gennemsigtighed omkring vilkårene for disse foranstaltninger, særligt gebyrer og omkostninger. Disse skal oplyses i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom.

 

Hvis virksomhederne indfører nye gebyrer i eksisterende kontraktforhold kan dette kun ske efter korrekt varsling og det forudsætter, at den eksisterende aftale indeholder hjemmel til at indføre dette gebyr.

 

Ved indgåelse af boligkreditaftaler skal kreditgiver være særlig opmærksom på forbuddet mod kombinationssalg jf. § 29, stk. 2, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Det betyder, at der som udgangspunkt gælder et forbud mod tilbud om eller salg af en boligkreditaftale i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor boligkreditaftalen ikke stilles individuelt til rådighed for låntageren. Det betyder, man f.eks. ikke kan betinge et boliglån af, at kunden er helkunde i banken.

 

Ovenstående flugter også med udmeldinger fra den europæiske banktilsynsmyndighed EBA. EBA har således den 25. marts 2020 udsendt en meddelelse, hvori den understreger, at situationen omkring COVID-19 ikke må give anledning til at slække på de forbrugerbeskyttende regler.

 

Læs EBA’s meddelelse:    https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures