Ansøgning om tilladelse som pengeinstitut

Et pengeinstitut er karakteriseret ved fra offentligheden at modtage indlån og andre midler, der skal tilbagebetales og at yde lån for egen regning. Indlån og andre midler, der skal tilbagebetales fortolkes bredt og forstås som indskud, hvor indskyderen har krav på at få indskuddet tilbagebetalt i sin helhed uanset modtagerens økonomiske stilling.

Pengeinstitutter må udøve aktiviteter i henhold til § 7, §§ 24-26 og bilag 1 i lov om finansiel virksomhed. Derudover kan pengeinstitutter yde eller udføre investeringsservice og aktiviteter omfattet af bilag 1, afsnit A i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. 

Det er en omfattende proces at opnå tilladelse som pengeinstitut. Finanstilsynet opfordrer derfor potentielle ansøgere til at kontakte Finanstilsynet forud for indsendelse af ansøgningen. 

Kravene til tilladelse som pengeinstitut

Finanstilsynet giver tilladelse som pengeinstitut, når ansøger opfylder kravene i § 14, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed: 

”§ 14. Finanstilsynet giver tilladelse, når

 1. kravene i §§ 7, 8, 10 eller 11 er opfyldt, 
 2. medlemmerne af ansøgerens bestyrelse og direktion opfylder kravene i § 64 og for systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og globalt systemisk vigtige institutter (G-SIFI) også § 313, 
 3. de ansatte i pengeinstitutter og i gruppe 1-forsikringsselskaber, der skal identificeres som nøglepersoner i medfør af § 64 c, stk. 1, eller § 64 d, stk. 1, opfylder kravene i § 64, 
 4. ejere af kvalificerede andele, 290 jf. § 5, stk. 3, opfylder kriterierne i § 61 a, stk. 1,
 5. der ikke foreligger snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17, mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver,
 6. lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver,
 7. ansøgerens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige, herunder at kravene i § 71 er opfyldt,
 8. ansøgeren, der søger om tilladelse efter § 11, stk. 3, kan godtgøre at kunne overholde reglerne vedrørende virksomhedsstyring, 
 9. ansøgeren har hovedkontor og hjemsted i Danmark og
 10. stk. 2 eller §§ 18-21 og stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.

Stk. 2.  En ansøgning om tilladelse efter §§ 7-11 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, herunder oplysninger om størrelsen af de kvalificerede andele og virksomhedens organisation. En ansøgning om tilladelse efter §§ 7 og 8 til at udøve kreditinstitutvirksomhed skal indeholde oplysninger om identiteten af de 20 største aktionærer, såfremt der ikke er ejere af kvalificerede andele. En ansøgning efter §§ 7-11 skal endvidere indeholde en driftsplan indeholdende oplysninger om arten af de påtænkte forretninger.”

I det følgende uddybes kravene.

Krav til kapitalforhold (nr. 1)

Det følger af nr. 1, at tilladelsen alene gives til aktieselskaber, der har en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til 5 mio. euro. Foruden minimumskravet på 5 mio. euro, vil Finanstilsynet have en dialog om selskabets forventede solvensbehov, jf. § 124 stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, som ligeledes skal være dækket af kapital på tidspunktet for tilladelsen. Det fremgår af § 13, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at immaterielle aktiver ikke kan anvendes til indbetaling af aktiekapital. For så vidt angår stiftelse af aktieselskabet foregår dette gennem Erhvervsstyrelsen.

Egnethed og hæderlighed (nr. 2 og 3)
Ifølge nr. 2 er det endvidere et krav, at bestyrelsen og direktionen opfylder kravene om egnethed og hæderlighed i § 64 i lov om finansiel virksomhed. Ligeledes skal nøglepersoner opfylde kravene om egnethed og hæderlighed efter nr. 3. 

Kvalificerede ejere (nr. 4)
Finanstilsynet skal ifølge nr. 4 vurdere, om eventuelle kvalificerede ejere sikrer en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden efter § 61 a i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet kan f.eks. skønne, at ejere af kvalificerede andele vil modvirke en forsvarlig og fornuftig forvaltning, hvis de pågældende i forbindelse med ejerskab eller deltagelse i ledelsen af andre finansielle virksomheder har vist sig uegnede til at drive finansiel virksomhed forsvarligt. 

Gennemsigtighed (nr. 5)
Bestemmelsens nr. 5 og 6 skal bidrage til at sikre, at det er muligt for Finanstilsynet at varetage Finanstilsynets opgaver. 

Nr. 5 indebærer et krav om gennemsigtighed. Det er ikke muligt at angive, hvornår en snæver forbindelse er tilstrækkelig gennemskuelig til at muliggøre et effektivt tilsyn. Det må derfor i hvert enkelt tilfælde vurderes, om en snæver forbindelse vil kunne vanskeliggøre et effektivt tilsyn. 

I denne vurdering vil blandt andet indgå en vurdering af: 

 1. ejerstrukturen, 
 2. den formelle og den reelle ledelsesstruktur, 
 3. hvorvidt forbindelsen er af varig karakter eller alene midlertidig uden mulighed for at øve indflydelse på virksomheden, 
 4. risikoen ved den virksomhed, som drives i virksomheder, med hvilke den finansielle virksomhed har snævre forbindelser, og 
 5. selskabernes geografiske placering.

F.eks. kan visse former for krydsejerskab, gensidige aktiebesiddelser og aktionæroverenskomster bevirke, at et effektivt tilsyn vanskeliggøres. 

Effektivt tilsyn (nr. 6)
Efter nr. 6 er det en betingelse, at tilsynet ikke vanskeliggøres på grund af lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller person, som ansøgeren har snævre forbindelser med. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvor det vurderes, at tilsynsreglerne i det land, hvor virksomhedens modervirksomhed er beliggende, er af en sådan karakter, at der ikke kan udøves et forsvarligt konsolideret tilsyn. 

Forretningsgange og administrative forhold (nr. 7)
Efter nr. 7 er det en betingelse, at ansøgerens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige. Finanstilsynet kræver således, at ansøgeren indsender retningslinjer for de væsentligste aktivitetsområder og forretningsorden for bestyrelsen.

Nr. 8 er særskilt for forsikringsvirksomhed, og uddybes ikke nærmere. 

Placering af virksomheden (nr. 9)
Betingelsen i nr. 9 indebærer, at virksomheden skal ledes her fra landet. Det beror på en konkret vurdering, om virksomheden ledes her fra landet. I denne vurdering vil det blandt andet indgå, hvor virksomhedens ledelse sidder, hvor virksomhedens generalforsamlinger holdes, og hvor beslutningerne i virksomheden træffes. 

Krav til ansøgningen (nr. 10)
Efter nr. 10 er det en betingelse, at bestemmelsens stk. 2 er opfyldt. Stk. 2, 1. pkt. fastslår, at Finanstilsynet skal have de nødvendige oplysninger til brug for vurderingen af, om betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt. Oplysninger til ansøgningen fremgår af afsnittet om ansøgningsprocedure.

Finanstilsynet kan nægte at give ansøgeren tilladelse, hvis Finanstilsynet vurderer, at formålet med at placere hovedkontor og hjemsted i Danmark er at undgå lovgivningen i det land, hvor hovedparten af virksomhedens kunder er hjemmehørende.

Investeringsselskaber

Finanstilsynet giver tilladelse som pengeinstitut, når ansøger opfylder kravene i § 14, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter.

”§ 14. Et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre investeringsservice og -aktiviteter omfattet af bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, skal have tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed senest på den dato, hvor

 1. gennemsnittet af de samlede månedlige aktiver beregnet over en periode på 12 på hinanden følgende måneder udgør eller overstiger 30 mia. euro eller
 2. gennemsnittet af de samlede månedlige aktiver beregnet over en periode på 12 på hinanden følgende måneder er mindre end 30 mia. euro og fondsmæglerselskabet er en del af en koncern, hvor den samlede værdi af de konsoliderede aktiver i alle koncernens virksomheder, der enkeltvis har samlede aktiver på under 30 mia. euro, og som udfører aktiviteter som omhandlet i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, udgør eller overstiger 30 mia. euro, begge beregnet som et gennemsnit over en periode på 12 på hinanden følgende måneder.
  Stk. 2.

Et fondsmæglerselskab omfattet af stk. 1, som har ansøgt om tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, kan yde eller udføre investeringsservice og -aktiviteter, som fondsmæglerselskabet har tilladelse til i medfør af sin tilladelse efter § 13, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed.”

Ansøgningsprocedure

Ved ansøgning om tilladelse som pengeinstitut skal anvendes et særligt skema, som findes her. 

Et fondsmæglerselskab, der ansøger om tilladelse som pengeinstitut i henhold til § 14 i lov om fondsmæglere og investeringsservice og –aktiviteter, skal anvende samme skema som ovenfor. Der kan dog være behov for tilpasning heraf, hvorfor Finanstilsynet bør kontaktes forud for ansøgningen. 

Ansøger udarbejder selv materiale til brug for ansøgningen. Materialet udarbejdes i samråd med ansøgers rådgivere (advokat og/eller revisor). Finanstilsynet opfordrer dog ansøgere til at kontakte Finanstilsynet inden ansøgningen er endelig, for at forventningsafstemme indholdet i ansøgningen. 

Finanstilsynet har 6 måneder til at behandle ansøgningen, når ansøgningen betragtes som fuldstændig. Dog er der en ultimativ frist på 12 måneder fra ansøgningen modtages. Er ansøgningen ikke fuldstændig, når fristen på 12 måneder nærmer sig, vil Finanstilsynet give afslag på ansøgningen. Ansøger kan dog søge igen, når de manglende oplysninger er fremskaffet. 

Ved ansøgning om tilladelse som realkreditinstitut henvises til at kontakte finanstilsynet@ftnet.dk for at drøfte den konkrete proces.

Filialetablering og grænseoverskridende aktiviteter i lande inden for EU og EØS

Med tilladelse som pengeinstitut kan virksomheden etablere en filial eller drive grænseoverskridende virksomhed inden for den Europæisk Union og i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område (EØS). Forinden virksomheden kan operere i andre lande, skal Finanstilsynet have notificeret de relevante tilsynsmyndigheder i de pågældende lande. 

Finanstilsynet kan undlade at notificere de relevante tilsynsmyndigheder om etablering af en filial, hvis der er grund til at betvivle, at virksomhedens administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering. Dette medfører, at nye pengeinstitutter som udgangspunkt skal påvise en effektiv drift i en periode inden etablering af en filial i et andet land. 

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål angående ansøgningsprocedurer samt de krav, som stilles virksomhederne og ansøgningernes indhold, er man velkommen til at rette til Finanstilsynet. 

Links

Du finder ansøgningsskema til tilladelse som pengeinstitut her.

Link til kontaktsiden på hjemmesiden (Link)

Link til ansøgningsskema til fit & proper (Link)

Link til ansøgningsskema til kvalificerede ejer (Link)

Link til betaling af afgifter til Finanstilsynet (Link)

Link til EBA-retningslinjer (Link) 

Link til Delegeret forordning om tilladelser (Link)

Link til Gennemførelsesforordning om tilladelser (Link)

Link til Delegeret forordning om tilladelse for investeringsselskab som kreditinstitut (Link)