Betaling af afgifter til Finanstilsynet

Afgifter 2019.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din virksomheds afgift, kan du skrive til:

 
afgift@ftnet.dk

Virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet, betaler via afgifter for omkostningerne til Finanstilsynets tilsynsarbejde og drift. Finanstilsynet opkræver afgifterne med udgangen af hvert år. Virksomhederne modtager i december fakturaer, som dækker afgiften for at have været under tilsyn i løbet af året.

Finanstilsynets samlede bevilling bliver vedtaget en gang årligt i forbindelse med finansloven, hvor Finanstilsynet står under § 08.23.01. 

Fordelingen af afgifter mellem de forskellige typer virksomheder er reguleret i lov om finansiel virksomhed kapitel 22 - Afgifter.

Hvem betaler hvad?

En række virksomhedstyper betaler en fast afgift, mens andre betaler en forholdsmæssig afgift på grundlag af virksomhedens størrelse, omkostninger, provisioner, vederlag mv.

Fast afgift

Virksomheder, der betaler fast afgift, omfatter bl.a. genforsikringsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, værdipapirhandlere og finansielle holdingvirksomheder.

Når en virksomhed anmoder om at få et prospekt godkendt af Finanstilsynet medfører det også en fast afgift.

I lov om finansiel virksomhed § 361 kan du se alle de faste afgifter, som Finanstilsynet opkræver. De faste afgifter har grundbeløb angivet i 2016-niveau. Beløbene bliver reguleret årligt - svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

 I tabellen kan du se udviklingen i Finanstilsynets bevilling siden 2016

År

Bevilling (mio. kr.)

Indeks

2016      302,0       100,0
2017 336,7  111,5 
2018 348,8  115,5 
 2019 404,5  133,94 


Forholdsmæssig afgift
Virksomheder, der betaler en forholdsmæssig afgift omfatter bl.a. penge- og realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber, investeringsforeninger og forsikringsmæglerselskaber. Alle de virksomhedstyper, der betaler en forholdsmæssig afgift, kan ses i lov om finansiel virksomhed §§ 362–367. 

Ofte stillede spørgsmål om afgifter

Hvordan kan det være, at der står et andet beløb på min afgiftsopkrævning, end det jeg kan se i loven?

De faste afgiftsbeløb i loven er grundbeløb i 2016-niveau. Beløbene reguleres årligt, svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. Derfor er beløbet på opkrævningen højere end det som står i lovens § 361 stk. 1-10.

Skal jeg stadig betale afgift, når virksomheden lukkede i foråret?
Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.
Skal jeg stadig betale fuld afgift, når min virksomhed først startede midt på året?
Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.
Skal der betales afgift for et prospekt, som blev trukket tilbage eller ikke godkendt?
Ja, det er anmodningen om godkendelsen af et prospekt (og dermed behandlingen) der udløser afgiften.
Hvad er årsagen til, at vi har modtaget flere girokort?
Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af flere paragraffer i loven, er der udsendt særskilt faktura for hver paragraf.
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler afgiften?
Hvis der stadig ikke er betalt efter endt rykkerprocedure, vil kravet blive overdraget til SKAT.
Hvad er min afgift i 2019-priser?

Hvad er min afgift i 2019-priser?
Paragraf 2016 2019
361 1-1 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler 27.000 kr. 27.000              38.164             
361 1-2 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) betaler 4.922.000 kr. 4.922.000               6.592.546             
361 1-3 CO2-kvotebydere betaler 18.400 kr. 18.400               24.645             
361 1-4 Fælles datacentral med over 25 ansatte betaler 119.000 kr. 119.000               159.389            
361 1-4 Fælles datacentral med under 25 ansatte betaler 2.200 kr. 2.200              2.947             
361 1-5 Garantifonden for skadesforsikringsselskaber betaler 111.000 kr. 111.000              148.674             
361 1-6 Hver finansiel holdingvirksomhed og forsikringsholdingvirksomhed betaler 11.000 kr. 11.000              14.733             
361 1-7 Hver udsteder af collateralized mortgage obligations og ISPV-obligationer og lignende virksomheder betaler 22.500 kr. pr. serie. 22.500               30.137            
361 1-8 Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I betaler samlet 3.350.000 kr. (3.869.139 kr. i 2018). Minimumsafgift på 4.400 kr. (5.082 kr. i 2018). 4.400              5.893             
361 2-1 En operatør af et reguleret marked betaler 216.000 kr. 216.000              289.311             
361 2-1 Pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året. 1.300              1.741             
361 2-2 Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, betaler 162.000 kr. 162.000               216.983             
361 2-2 Pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året. 1.300              1.741             
361 2-3 Et selskab, der driver en organiseret handelsfacilitet, betaler 108.000 kr. 108.000              144.655,63             
361 2-3 Pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året. 1.300              1.741            
361 2-4 En operatør af et reguleret marked, der har tilladelse til at drive en CO2-auktioneringsplatform, betaler ud over afgiften efter nr. 1 54.000 kr. 54.000               72.328             
361 2-5 En systematisk internalisator betaler 54.000 kr. 54.000               72.328              
361 2-5 Pr. finansielt instrument, som den systematiske internalisator forestod handel med 1.300              1.741           
361 2-6 Værdipapircentraler (CSD’er) med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, jf. § 211, stk. 2, nr. 7, i lov om kapitalmarkeder, betaler 4.110.000 kr. 4.110.000               5.504.950            
361 2-7 Udbydere af dataindberetningstjenester med tilladelse efter kapitel 26 i lov om kapitalmarkeder betaler 725.000 kr. pr. type af datainbertningstjeneste 725.000               971.068           
361 2-8 Centrale modparter (CCP’er) med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, jf. § 211, stk. 2, nr. 4, i lov om kapitalmarkeder, betaler 725.000 kr. 725.000               971.068           
361 2-9 Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede omsættelige værdipapirer er på 1 mia. kr. eller derover ved udgangen af året, betaler 89.000 kr.   89.000              119.207           
361 2-9 Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede omsættelige værdipapirer er på 250 mio. kr. og derover, men under 1 mia. kr. betaler 44.500 kr. 44.500              59.603           
361 2-9 Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede omsættelige værdipapirer er på under 250 mio. kr. betaler 22.250 kr. 22.250              29.802           
361 2-9 Afdelinger af danske UCITS, som har udstedt andele, der er optaget til handel på et reguleret marked, betaler 11.125 kr. 11.125              14.901           
361 2-10 Fysiske eller juridiske personer, som anmoder om Finanstilsynets godkendelse af et prospekt i henhold til kapitel 3 i lov om kapitalmarkeder, betaler 55.800 kr. i afgift pr. anmodning. 55.800               74.739           
361 2-11 Udstedere, der efter egen anmodning har fået tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet i Danmark, betaler 15.200 kr. 15.200               20.359           
361 2-12 Udstedere, som anmoder om Finanstilsynets officielle notering af aktier, aktiecertifikater eller obligationer, betaler 27.500 kr. i afgift pr. anmodning. 27.500              36.834            
361 2-12 De pågældende udstedere betaler herefter 3.700 kr. årligt, så længe det finansielle instrument er officielt noteret. 3.700              4.956           
361 2-13 Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 508.000 kr. for over 1.000.000 transaktioner 508.000               680.417           
361 2-13 Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 120.000 kr. for mellem 100.000 og 1.000.000 transaktioner 120.000              160.728           
361 2-13 Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 18.400 kr. for mellem 10.000 og 100.000 transaktioner 18.400              24.645           
361 2-13 Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 3.700 for op til 10.000 transaktioner 3.700              4.956           
361 2-14  Benchmarkadministratorer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, betaler 60.000 kr. og 1.500 kr. pr. benchmark, som benchmarkadministratoren har kontrol med leveringen af pr. 1. november i sin egenskab af benchmarkadministrator. 60.000  80.364 
 361 2-14 Benchmarkadministratorer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, betaler 60.000 kr. og 1.500 kr. pr. benchmark, som benchmarkadministratoren har kontrol med leveringen af pr. 1. november i sin egenskab af benchmarkadministrator.  1.500  2.009 
361 3-1 Betalingsinstitutter betaler 91.400 kr. 91.400               122.422           
361 3-2 E-pengeinstitutter betaler 134.000 kr. 134.000               179.480           
361 3-3 Virksomheder med begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester betaler 9.200 kr. 9.200               12.323           
361 3-4 Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge betaler 13.000 kr. 13.000               17.412           
361 3-5   Virksomheder med tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester betaler 25.000 kr.  25.000  33.485
361 4-1 Ejendomskreditselskaber omfattet af lov om ejendomskreditselskaber betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 30.300 kr. 30.300                40.584           
361 5-1 Boligkreditformidlere betaler 16.700 kr. 16.700                22.368           
361 5-2 Virksomheder, der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere, betaler 26.800 kr. 26.800               35.896           
361 5-3 Investeringsrådgivere betaler 18.400 kr. 18.400               24.645           
361 6-1 Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8, i hvidvaskloven betaler 4.400 kr. 4.400               5.893           
361 6-2 Valutavekslingsvirksomheder betaler 28.100 kr. 28.100               37.637           
361 7-1 Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af kapitel 17 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som er meddelt tilladelse til at markedsføre en udenlandsk alternativ investeringsfond i Danmark, betaler 4.400 kr. pr. alternativ investeringsfond og 4.400 kr. pr. afdeling i fonden. 4.400               5.893           
361 7-2 Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som Danmark er referenceland for, der er meddelt tilladelse til at forvalte danske alternative investeringsfonde, betaler 44.500 kr. 44.500               59.603           
361 8-1 For hver meddelelse, anmeldelse eller ansøgning om grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsinstitutter, jf. § 27 i lov om investeringsforeninger m.v., betaler udenlandske investeringsinstitutter 5500 kr. 5.500                 7.367           
361 8-2 Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 27 i lov om investeringsforeninger m.v. betaler 17.500 kr. 17.500                23.440           
361 9-1 Lønmodtagernes Dyrtidsfond betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 314.000 kr. 314.000                 420.573           
361 10-1 Forbrugslånsvirksomheder omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 28.000 kr.
28.000  37.503 

 

Download
Download