Betaling af afgifter til Finanstilsynet

Afgifter 2020

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din virksomheds afgift, kan du skrive til:

 
afgift@ftnet.dk

Virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet, betaler via afgifter for omkostningerne til Finanstilsynets tilsynsarbejde og drift. Finanstilsynet opkræver afgifterne med udgangen af hvert år. Virksomhederne modtager i december fakturaer, som dækker afgiften for at have været under tilsyn i løbet af året.

Finanstilsynets samlede bevilling bliver vedtaget en gang årligt i forbindelse med finansloven, hvor Finanstilsynet står under § 08.23.01. 

2020 afgiftsudsendelsen forventet 17. december.

I 2020 udsendes afgiftsopkrævningerne lidt senere end normalt. Forsinkelsen i forhold til det normale opkrævningstidspunkt i starten af december skyldes, at Finanstilsynets endelige bevilling for 2020 først hjelmes ved den forventede tiltrædelse af et aktstykke den 17. december. Aktstykket skal reducere Finanstilsynets 2020 bevilling, således at virksomhederne ikke opkræves mere end nødvendigt.

Hvem betaler hvad?

Fordelingen af afgifter mellem de forskellige typer virksomheder er reguleret i lov om finansiel virksomhed kapitel 22 - Afgifter.  En række virksomhedstyper betaler en fast afgift, mens andre betaler en forholdsmæssig afgift på grundlag af virksomhedens størrelse, omkostninger, provisioner, vederlag mv.

Fast afgift

Virksomheder, der betaler fast afgift, omfatter bl.a. genforsikringsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, værdipapirhandlere og finansielle holdingvirksomheder.

Når en virksomhed anmoder om at få et prospekt godkendt af Finanstilsynet medfører det også en fast afgift.

I lov om finansiel virksomhed § 361 kan du se alle de faste afgifter, som Finanstilsynet opkræver. De faste afgifter har grundbeløb angivet i 2016-niveau. Beløbene bliver reguleret årligt - svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

 I tabellen kan du se udviklingen i Finanstilsynets bevilling siden 2016

År

Bevilling (mio. kr.)

Indeks

2016      302,0       100,0
2017 336,7  111,5 
2018 348,8  115,5 
 2019 404,5  133,94 
 2020 404,8 134,04


Forholdsmæssig afgift
Virksomheder, der betaler en forholdsmæssig afgift omfatter bl.a. penge- og realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber, investeringsforeninger og forsikringsmæglerselskaber. Alle de virksomhedstyper, der betaler en forholdsmæssig afgift, kan ses i lov om finansiel virksomhed §§ 362–367. 

Ofte stillede spørgsmål om afgifter

Hvordan kan det være, at der står et andet beløb på min afgiftsopkrævning, end det jeg kan se i loven?

De faste afgiftsbeløb i loven er grundbeløb i 2016-niveau. Beløbene reguleres årligt, svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. Derfor er beløbet på opkrævningen højere end det som står i lovens § 361 stk. 1-10.

Skal jeg stadig betale afgift, når virksomheden lukkede i foråret?
Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.
Skal jeg stadig betale fuld afgift, når min virksomhed først startede midt på året?
Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.
Skal der betales afgift for et prospekt, som blev trukket tilbage eller ikke godkendt?
Ja, det er anmodningen om godkendelsen af et prospekt (og dermed behandlingen) der udløser afgiften.
Hvad er årsagen til, at vi har modtaget flere girokort?
Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af flere paragraffer i loven, er der udsendt særskilt faktura for hver paragraf.
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler afgiften?
Hvis der stadig ikke er betalt efter endt rykkerprocedure, vil kravet blive overdraget til SKAT.
Hvad er min afgift i 2020-priser?

 

Hvad er min afgift i 2020-priser?

 

 

Paragraf

 

2016

2020

361 1-1

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betaler 27.000 kr.

27.000

36.190

361 1-2

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) betaler 4.922.000 kr.

4.922.000

6.597.435

361 1-3

CO2-kvotebydere betaler 18.400 kr.

18.400

24.663

361 1-4

Fælles datacentral med over 25 ansatte betaler 119.000 kr.

119.000

159.507

361 1-4

Fælles datacentral med under 25 ansatte betaler 2.200 kr.

2.200

2.948

361 1-5

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber betaler 111.000 kr.

111.000

148.784

361 1-6

Hver finansiel holdingvirksomhed og forsikringsholdingvirksomhed betaler 11.000 kr.

11.000

14.744

361 1-7

Hver udsteder af collateralized mortgage obligations og ISPV-obligationer og lignende virksomheder betaler 22.500 kr. pr. serie.

22.500

30.158

361 1-8

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I betaler samlet 3.350.000 kr. (3.869.139 kr. i 2018). Minimumsafgift på 4.400 kr. (5.082 kr. i 2018).

4.400

5.897

361 2-1

En operatør af et reguleret marked betaler 216.000 kr.

216.000

289.525

361 2-1

Pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året.

1.300

1.742

361 2-2

Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, betaler 162.000 kr.

162.000

217.144

361 2-2

Pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året.

1.300

1.742

361 2-3

Et selskab, der driver en organiseret handelsfacilitet, betaler 108.000 kr.

108.000

144.762

361 2-3

Pr. finansielt instrument, der er optaget til handel ved udgangen af året.

1.300

1.742

361 2-4

En operatør af et reguleret marked, der har tilladelse til at drive en CO2-auktioneringsplatform, betaler ud over afgiften efter nr. 1 54.000 kr.

54.000

72.381

361 2-5

En systematisk internalisator betaler 54.000 kr.

54.000

72.381

361 2-5

Pr. finansielt instrument, som den systematiske internalisator forestod handel med

1.300

1.742

361 2-6

Værdipapircentraler (CSD’er) med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, jf. § 211, stk. 2, nr. 7, i lov om kapitalmarkeder, betaler 4.110.000 kr.

4.110.000

5.509.033

361 2-7

Udbydere af dataindberetningstjenester med tilladelse efter kapitel 26 i lov om kapitalmarkeder betaler 725.000 kr. pr. type af datainbertningstjeneste

725.000

971.788

361 2-8

Centrale modparter (CCP’er) med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, jf. § 211, stk. 2, nr. 4, i lov om kapitalmarkeder, betaler 725.000 kr.

725.000

971.788

361 2-9

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede omsættelige værdipapirer er på 1 mia. kr. eller derover ved udgangen af året, betaler 89.000 kr.

89.000

119.295

361 2-9

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede omsættelige værdipapirer er på 250 mio. kr. og derover, men under 1 mia. kr. betaler 44.500 kr.

44.500

59.647

361 2-9

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede omsættelige værdipapirer er på under 250 mio. kr. betaler 22.250 kr.

22.250

29.823

361 2-9

Afdelinger af danske UCITS, som har udstedt andele, der er optaget til handel på et reguleret marked, betaler 11.125 kr.

11.125

14.911

361 2-10

Fysiske eller juridiske personer, som anmoder om Finanstilsynets godkendelse af et prospekt i henhold til kapitel 3 i lov om kapitalmarkeder, betaler 55.800 kr. i afgift pr. anmodning.

55.800

74.794

361 2-11

Udstedere, der efter egen anmodning har fået tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet i Danmark, betaler 15.200 kr.

15.200

20.374

361 2-12

Udstedere, som anmoder om Finanstilsynets officielle notering af aktier, aktiecertifikater eller obligationer, betaler 27.500 kr. i afgift pr. anmodning.

27.500

36.860

361 2-12

De pågældende udstedere betaler herefter 3.700 kr. årligt, så længe det finansielle instrument er officielt noteret.

3.700

4.959

361 2-13

Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 508.000 kr. for over 1.000.000 transaktioner

508.000

680.921

361 2-13

Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 120.000 kr. for mellem 100.000 og 1.000.000 transaktioner

120.000

160.847

361 2-13

Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 18.400 kr. for mellem 10.000 og 100.000 transaktioner

184.000

246.633

361 2-13

Værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet efter artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, betaler 3.700 for op til 10.000 transaktioner

3.700

4.959

361 2-14

Benchmarkadministratorer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, betaler 60.000 kr.og 1.500 kr. pr. benchmark, som benchmarkadministratoren har kontrol med leveringen af pr. 1. november i sin egenskab af benchmarkadministrator.

60.000

80.423

361 2-14

Benchmarkadministratorer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1011/EU af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, betaler 60.000 kr.og 1.500 kr. pr. benchmark, som benchmarkadministratoren har kontrol med leveringen af pr. 1. november i sin egenskab af benchmarkadministrator.

1.500

2.010

361 3-1

Betalingsinstitutter betaler 91.400 kr.

91.400

122.512

361 3-2

E-pengeinstitutter betaler 134.000 kr.

134.000

179.613

361 3-3

Virksomheder med begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester betaler 9.200 kr.

9.200

12.331

361 3-4

Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge betaler 13.000 kr.

13.000

17.425

361 3-5

Virksomheder med tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester betaler 25.000 kr.

25.000

33.509

361 4-1

Ejendomskreditselskaber omfattet af lov om ejendomskreditselskaber betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 30.300 kr.

30.300

40.614

361 5-1

Boligkreditformidlere betaler 16.700 kr.

16.700

22.384

361 5-2

Virksomheder, der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere, betaler 26.800 kr.

26.800

35.922

361 5-3

Investeringsrådgivere betaler 18.400 kr.

18.400

24.663

361 6-1

Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8, 23 og 24 i hvidvaskloven betaler 4.400 kr.

4.400

5.897

361 6-2

Valutavekslingsvirksomheder betaler 28.100 kr.

28.100

37.665

361 7-1

Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af kapitel 17 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som er meddelt tilladelse til at markedsføre en udenlandsk alternativ investeringsfond i Danmark, betaler 4.400 kr. pr. alternativ investeringsfond og 4.400 kr. pr. afdeling i fonden.

4.400

5.897

361 7-2

Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som Danmark er referenceland for, der er meddelt tilladelse til at forvalte danske alternative investeringsfonde, betaler 44.500 kr.

44.500

59.647

361 8-1

For hver meddelelse, anmeldelse eller ansøgning om grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsinstitutter, jf. § 27 i lov om investeringsforeninger m.v., betaler udenlandske investeringsinstitutter 5500 kr.

5.500

7.372

361 8-2

Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 27 i lov om investeringsforeninger m.v. betaler 17.500 kr.

17.500

23.456

361 9-1

Lønmodtagernes Dyrtidsfond betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 314.000 kr.

314.000

420.884

361 10-1

Forbrugslånsvirksomheder omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder betaler årligt et grundbeløb til Finanstilsynet på 28.000 kr.

28.000

37.531


Download
Download