Prospekter

Lovgivning gældende indtil den 21. juli 2019

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/11/EF af 11. marts 2008, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014.

  • Læs seneste konsoliderede udgave her

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 
LBK nr. 12 af 08/01/2018 
Kapitel 3
Bekendtgørelse om prospekter
1176 af 31/10/2017

Vejledning 9592 af 28/11/2012  

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

2016/301/EU   Supplerende regler om reguleringsmæssige tekniske standarder for godkendelse og offentliggørelse af prospektet og for annoncering

382/2014/EUSupplerende regler til direktiv 2003/71 om offentliggørelse af tillæg til prospekter.
1569/2007/EU Om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente

 

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

809/2004/EF

 

”Prospektforordningen”. Om oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2015/1415da Retningslinjer om anvendelse af alternative resultatmål 

ESMA/2013/319 

Retningslinjer om en konsekvent implementering af prospektreglerne