CSDR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012

Læs forordningen på dansk her

Implementering i dansk lovgivning

 

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., der træder i kraft når Erhvervs- og vækstministeren bestemmer det. 1490 af 23/12/2014 § 2

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2017/394/EU Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014


Reguleringsmæssige tekniske standarder
 

Nr.

Titel

2017/586/EU Reguleringsmæssige tekniske standarder for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der indgår i samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser
2017/587/EU Reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator
2017/588/EU Reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds