Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S

Finanstilsynet har i oktober 2020 været på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S. Inspektionen omhandlede kreditområdet og omfattede en gennemgang af i alt 35 eksponeringer opgjort pr. 2. kvartal 2020, herunder instituttets 20 største eksponeringer. Endvidere blev instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Danmarks Skibskredit er kendetegnet ved at have få store kunder og en væsentlig branchekoncentration på shipping. 

Shipping–markedet er generelt karakteriseret ved en høj grad af volatilitet. Offshore-segmentet er aktuelt stærkt udfordret, og udgør en væsentlig andel af instituttets svage eksponeringer og nedskrivninger. Dette understreger væsentligheden af instituttets spredningsregler mellem skibssegmenter. 

Danmarks Skibskredit har pga. forretningsområdet og den tilhørende regulering en begrænset likviditetsrisiko i forhold til andre kreditinstitutter. Instituttet har dog sammenlignet med realkreditinstitutterne en større markedsrisiko og modpartsrisiko. Instituttet begyndte at udstede særligt dækkede obligationer i 2019, hvor der er krav om supplerende sikkerhed, hvis pantgrundlaget falder i værdi. Det har påført instituttet en ny form for finansieringsrisiko, da instituttet kan blive tvunget til at udstede seniorgæld eller lignende for at finansiere den supplerende sikkerhed på et ugunstigt tidspunkt.

Formålet med Finanstilsynets eksponeringsgennemgang var at vurdere instituttets kreditstyring og regnskabsmæssige stadieplacering af de udvalgte eksponeringer. 
Mere aktuelt var formålet at vurdere i hvor høj grad COVID-19–-krisen har haft betydning for instituttets eksponeringer, og hvorledes instituttet har forholdt sig hertil.

Finanstilsynet eneste centrale observation i forhold hertil var, at Danmarks Skibskredit konsekvent benytter den  kontraktuelle restløbetid på eksponeringer, når instituttet skal beregne Livstids-PD i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Det kan instituttet kun gøre, når instituttets erfaringer med sammenlignelige eksponeringer tilsiger det. Danmarks Skibskredit bliver påbudt at rette op herpå.  

Danmarks Skibskredit havde pr. ultimo 2020 opgjort sit solvensbehov til 12 % (inklusiv det kombinerede bufferkrav). Den faktiske solvens udgjorde 22,3 %.

Inspektionen gav ikke anledning til ændring i det af Danmarks Skibskredit opgjorte solvensbehov.