Redegørelse om inspektion i eCommerce 2020 ApS (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var den 8. juli 2019 på inspektion i eCommerce 2020 ApS.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt driver udlånsvirksomhed.  

eCommerce er en dansk virksomhed, der tilbyder kortsigtede finansielle løsninger (lån) til privatpersoner over 18 år på Island. eCommerce 2020 ApS er etableret i 2016 med licens fra juni 2017 og har hovedsæde i Danmark.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansiel produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder. Omvendt er virksomhedens kunder distancekunder.

 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Finanstilsynet konstaterede, at virksomhedens risikovurdering ikke i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer den iboende risiko for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Særligt mangler virksomheden at forholde sig særskilt til risikoen for, at den kan blive brugt til finansiering af terrorisme. Virksomheden får derfor påbud om at revidere sin risikovurdering i overensstemmelse hermed.

 

Virksomheden får derudover et påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne tydeligt indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvilke risici virksomheden ønsker at påtage sig på hvidvaskområdet og de overordnede strategiske mål til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme for virksomhedens identificerede risici.

 

Ligeledes får virksomheden et påbud om at udarbejde skriftlige procedurer for, hvordan virksomheden med passende hyppighed vil foretage interne kontroller, der sikrer, at virksomheden effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, og at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.

 

Virksomheden får også et påbud om at udføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for alle kunder, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.  

 

Virksomheden får et påbud om, at risikoklassificere sine kunder, således at virksomheden er i stand til at fastsætte, hvornår virksomheden skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvilket i henhold til hvidvaskloven skal ske i de kundeforhold, hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering vurderes at være øget.

 

Virksomheden får et påbud om at overvåge sine kundeforhold for at kunne vurdere, om kundernes transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne og vurdering af kundens risiko. 

 

Endeligt får virksomheden et påbud om at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Finanstilsynet har politianmeldt virksomheden for overtrædelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer, skærpede kundekendskabsprocedurer og løbende overvågning af kunderne.