Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Finanstilsynet var i perioden maj − juni 2019 på inspektion i Danica Pensi-on Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringsområdet, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretningen og outsourcing. Værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II indgik ikke i inspektionen, da området har indgået i en tværgående temaundersøgelse i hele sektoren.

Sammenfatning og risikovurdering

Danica Pension har ca. 700.000 kunder og er med hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter for ca. 410 mia. kr. medio 2019 et af Danmarks største markedsorienterede livsforsikringsselskaber.

Selskabet udbyder hovedsageligt pensionsordninger til firmakunder og i et vist omfang til privatkunder. Langt hovedparten af selskabets nye kunder vælger et markedsrenteprodukt.

Bestyrelsens arbejde
Selskabet modtog påbud om at sikre, at politikken om kapitalstruktur indeholder strategiske mål for kapitalstrukturen, herunder identifikation og afgrænsning af de risici, selskabet ønsker at påtage sig.

Ledelsessystemet
Selskabet modtog påbud om at klassificere outsourcing af compliancefunktionen som væsentlig/kritisk. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at outsourcingaftalen om compliancefunktionen ikke sikrede Danica Pension tilstrækkelige ressourcer til at opretholde en effektiv compliancefunktion. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre tilstrækkelige ressourcer til compliancefunktionen.

Selskabet modtog endvidere påbud om at håndtere og klassificere de opgaver, som Danske Bank-koncernens interne revisionsafdeling udfører som intern auditfunktion i Danica Pension som væsentlig/kritisk outsourcing.

Risikostyring
Finanstilsynet konstaterede, at der ikke foretages en samlet risikovurdering af koncernrisici. Der indgår koncernrisikovurderinger som delelementer i de risikovurderinger, som henholdsvis Danica Pension og moderselskabet Forsikringsselskabet Danica foretager. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre, at en samlet risikovurdering af koncernrisici foretages.

Selskabet modtog endvidere påbud om at sikre, at kapitalplanlægningen inkluderer fremskrivninger af kapitalkrav og kapitalgrundlag, hvor der også indgår stress af de væsentlige risici, selskabet er eller kan blive udsat for.

Investeringsmæssige forhold
Finanstilsynet konstaterede, at selskabets investeringsretningslinjer for en af selskabets fonde gav for vide placeringsrammer med den risiko, at kunderne modtager et produkt med en anden risikoprofil, end kunderne bliver stillet i udsigt. Selskabet modtog derfor påbud om at fastlægge risikoprofilen for fonden nærmere.

Alternative investeringer
Finanstilsynet vurderede, at selskabets løbende værdiansættelse af unoterede gældinstrumenter foregik efter en metode, der betød, at der skulle ske store markedsudsving, før værdiansættelsen blev ændret. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre, at den løbende værdiansættelse sker på baggrund af processer og metoder, som anvender mindst muligt selskabsspecifikke input og så vidt muligt relevante markedsinput.

Dokumentation
Selskabet fik påbud om at dokumentere valg af antagelser samt valg og anvendelse af aktuarmæssige og statistiske metoder til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

Endvidere fik selskabet påbud om at dokumentere vurderingerne af antagelserne knyttet til den metode, som selskabet benytter i beregningen af risikotillægget.

I forhold til brugen af forenklinger til opgørelsen af solvenskapitalkravet modtog selskabet påbud om at dokumentere, at forudsætningerne for anvendelse af forenklingerne er opfyldte.

Endelig modtog selskabet påbud om at dokumentere, at de anvendte risikoreduktionsmetoder i form af derivater og genforsikring overholder lovgivningens krav med henblik på at kunne indregnes i solvenskapitalkravsopgørelsen.

Solvensforhold
Danica Pensions solvenskapitalkrav udgjorde ca. 10,8 mia. kr. pr. ultimo 2018, mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde ca. 27,2 mia. kr. Dette svarer til en solvensdækning på ca. 251 pct.